نشریه « پژوهشنامه کشاورزی » دانشگاه آزاد اسلامی با مجوز شماره 87/161097 مورخ 30/11/83 از دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی  در حال انتشار مقالات علمی در حوز ه های علوم مرتبط با اکولوژی کشاورزی ، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز و تنش های محیطی  می باشد.

خواهشمند است مولفین محترم  در نوشتن اسامی و آدرس نویسندگان دقت لازم را بعمل آورند. بدیهی است هر گونه درخواست تغییر در اسامی مستلزم رضایتنامه کتبی با امضاء کلیه نویسندگان مقاله خواهد بود.

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-90 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه