نویسنده = اسماعیل حدیدی ماسوله
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 42-59

علیرضا عظیمی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


3. تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-102

محمد بازیار؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ محسن یوسفی


4. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 64-78

مجید چگینی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله