نویسنده = رحیم عموجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-39

محسن یوسفی؛ رحیم عموجانی؛ فرامرز حریری مقدم؛ علی سعیدی