تعداد مقالات: 82

1. بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

زهرا مرداسی؛ مانی مجدم


4. بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

افسانه قربانی؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت اله شاکرمی


6. اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-13

محمدحسن با اشتیاق؛ فرهاد مهاجری


7. واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

جواد حمزه ای؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی؛ فرشید صادقی؛ سعید نجاری


9. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

علی اکبر مرادی؛ سعید سیف زاده؛ محسن یوسفی


11. بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

محمد علی دودانگه؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد


12. بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و تنش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-15

محمد علی دودانگه؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد


15. تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


16. تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 14-24

عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین


17. اثر دما، تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور ده گیاهان دارویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 14-39

مهراب یادگاری؛ عبداله قاسمی


21. تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-27

رقیه مزارلو؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین


22. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-39

محمود بنیادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی


24. تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

نگار فرهادی؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت اله شا کرمی


25. تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 25-40

نگار فرهادی؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت اله شاکرمی