دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

زهرا مرداسی؛ مانی مجدم


2. تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


3. تاثیر محلول پاشی غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

نگار فرهادی؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت اله شا کرمی


4. تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

مهسا کریمی؛ سید کیوان مرعشی


5. اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

محمد شیرمحمدی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


6. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

مجید چگینی؛ حمید رضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی


7. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

نجمه سنگل زاده؛ علیرضا شکوه فر


8. بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

محمد حیدری میرزایی؛ اله بخش صفری


9. اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی به عنوان بازدارنده‏های جوانه‏زنی بر بذور یونجه و اسپرس به منظور بذرکاری پاییزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

مهراب یادگاری


10. بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1396

میترا خسروی؛ طهماسب حسین پور


11. مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1396

ایمان مختاری زاده؛ کاظم طالشی


12. اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1396

سعیده منصوری؛ قدرت اله شاکرمی


13. بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1396

علی خورگامی؛ مهناز یاراحمدی


14. بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

کاظم طالشی؛ یوسف نریمانی


15. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1398

محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ محمود بنیادی


16. تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1397


18. بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ابوالفضل لولایی؛ علی خلیلی؛ شکوفه مشفقی فر


19. ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ابوالفضل لولایی؛ صدیقه زمانی؛ شکوفه مشفقی فر