اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر در روستای حصارخروان، از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز در استان قزوین در بهار و تابستان 1393 انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل: تنش خشکی در 4 سطح (I1: شاهد، I2: قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی، I3: قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و I4: قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی و زایشی) به عنوان عامل اصلی و محلول‌پاشی سلنیوم در 3 سطح (S1: عدم کاربرد، S2: 15 گرم در لیتر و S3: 30 گرم در لیتر) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح آبیاری و سلنیوم بر عملکرد دانه ذرت در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. همچنین اثر متقابل آبیاری و سلنیوم بر عملکرد دانه ذرت در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین‌های اثر سطوح آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری نرمال با میانگین 7506 کیلوگرم بر هکتار حاصل شد و کمترین مقدار عملکرد دانه نیز متعلق به تیمار قطع آبیاری در هر دو مرحله رویشی و زایشی با میانگین 4036 کیلوگرم بر هکتار بود. نتایج مقایسه میانگین‌های اثر سطوح سلنیوم بر عملکرد دانه بیانگر این بود که بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمار 30 گرم در لیتر سلنیوم با میانگین 6185 کیلوگرم بر هکتار بود و کمترین مقدار در تیمار عدم مصرف سلنیوم با میانگین 5296 کیلوگرم بر هکتار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of irrigation interval and selenium application on agronomical traits of grain maize

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirmohammadi 1
  • Saeed sayfzadeh 1
  • Seyed Alireza Valadabadi 2
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

The present study was done at spring and summer of 2014 in Hesar Khorvan, Qazvin. This research as split plot as base of RCBD in 3 replications was conducted. The experimental factors included 4 levels of drought stress (I1: normal irrigation, I2: cut off irrigation at vegetative stage, I3: cut off irrigation at flowering stage, I4: cut off irrigation at vegetative and flowering stages) as main plot and selenium foliar application in 3 levels (S1: non application, S2: 15 g/L selenium foliar application and S3: 30 g/L selenium foliar application) as sub plot were considered. Results showed that effect of irrigation and selenium was significant on grain yield at 1% probability. Interaction of irrigation and selenium also was significant on grain yield at 5% probability. The mean comparison results indicated that the most grain yield was gain from normal irrigation (control) with mean of 7506 kg/ha and the least grain yield was belonged to cut off irrigation in both vegetative and flowering stages with mean of 4036 kg/ha. Results of mean comparison of selenium effect on grain yield demonstrated that the highest grain yield related to 30 g/L selenium with mean of 6185 kg/ha and the lowest value was observed in no application of selenium with mean of 5296 kg/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grain maize
  • Drought stress
  • selenium
  • Grain yield