تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زراعت، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. تیمارهای مورد آزمایش شامل کود فسفره در 4 سطح به صورت 1- تماماً از طریق کود سوپر فسفات تریپل، 2- 70% کود سوپر فسفات تریپل و مابقی از طریق کود زیستی فسفاته بارور2، 3- 40% کود سوپر فسفات تریپل و مابقی از طریق کود زیستی فسفاته بارور2 ، 4- تماماً از طریق کود زیستی فسفاته بارور2. عامل دوم کود نیتروژن در 3 سطح 1- تماماً از طریق کود اوره، 2- 70% کود اوره و مابقی از طریق ازتوباکتر، 3- 40% کود اوره و مابقی از طریق ازتوباکتر بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمارکودی70% سوپر فسفات و 70% اوره به همراه کود فسفره بارور2 و ازتو باکتر با 13/6740 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار تماماً سوپر فسفات تریپل و اوره با 72/3481 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به این نتایج کاربرد 70% کود سوپر فسفات تریپل و مابقی از طریق کود زیستی فسفاته بارور2 و 70% اوره و مابقی ازتوباکتر نسبت به سایر تیمارها باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد شده و در منطقه نیز قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of combined application of chemical and biological phosphorus and nitrogen fertilizers on yield and yield components of wheat

نویسندگان [English]

  • mahsa karimi 1
  • seyed keyvan marashi 2
1 Department of agronomy, Ahvaz branch, Islamic Azad university, Iran
2 Agronomy Department, Islamic Azad university, Ahvaz branch, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted based on as factorial in a randomized randomized block design with 3 replications. The experiment was conducted with two factors, The first factor included four levels of phosphorus fertilizer : 1- 100% triple super phosphate. 2- 70% of triple super phosphate and the remainder through bio-fertilizer phosphate fertilizer2. 3- 40% of triple super phosphate and the remainder through bio-fertilizer phosphate fertilizer2. 4- 100% bio-fertilizer phosphate fertilizer2. The second factor included Three levels of nitrogen fertilizer: 1- 100% of urea. 2- 70% urea and the remainder through Azetobacter. 3- 40% urea and the remainder through Azetobacter. Results showed that the the maximum seed yield obtained in 70% of triple super phosphate and the remainder through bio-fertilizer phosphate fertilizer2 and 70% urea and the remainder through Azetobacter with (6740.13 kg/ha), minimum seed yield obtained in 100% bio-fertilizer phosphate fertilizer2 and 100% of urea with (3481.72 kg/ha). According to the conclusion the application of 70% of triple super phosphate and the remainder through bio-fertilizer phosphate fertilizer2 and 70% urea and the remainder through Azetobacter increases yield and yield components and in the region recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio fertilizers
  • chemical fertilizers
  • Wheat
  • Grain yield