بررسی مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه و زمان برداشت علوفه بر عملکرد کمی و کیفی جو دو منظوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق به صورت کرت های یک بار خرد شده (اسپیلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید. فاکتور اصلی شامل کود نیتروژن در چهار سطح : (1- نیتروژن خالص 100%، 2- 75% نیتروژن + نیتروکسین، 3- 50% نیتروژن + نیتروکسین، 4- 25% نیتروژن + نیتروکسین در هکتار) و فاکتور فرعی شامل سه سطح برداشت علوفه : (1- عدم برداشت علوفه، 2- برداشت در مرحله آخر پنجه زنی 3- برداشت در اواسط ساقه رفتن) می باشد. نتایج نشان داد که تاثیر کود نیتروژن برعملکرد پروتئین علوفه و عملکرد دانه ، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، درصد پروتئین علوفه و عملکرد علوفه معنی دار بود. در زمان برداشت علوفه، عملکرد علوفه خشک، پروتئین علوفه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و درصد پروتئین علوفه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار 75% کود اوره به همراه نیتروکسین در عدم برداشت علوفه با 5197 کیلوگرم و کمترین آن در تیمار 25% اوره به همراه نیتروکسین در برداشت در اواسط ساقه رفتن با 1920 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. بیشترین عملکرد علوفه خشک در زمان برداشت اواسط ساقه رفتن و بیشترین درصد پروتئین در زمان برداشت اواخر پنجه زنی با 7/21 درصد حاصل گردید. با توجه به نتایج، اثر کودی 75% اوره به همراه نیتروکسین می تواند بهترین عملکرد دانه و علوفه را از نظر کیفی حاصل نماید  .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of combination of nitrogen chemical and biological fertilizers and harvesting time on yield quantity and quality of dual purpose barley

نویسندگان [English]

  • Zahra Merdasi 1
  • Mani Mojaddam2 2
1 M.Sc. graduated student of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted based on split plot layout with completely randomized block design with 3 replications. The experiment included Nitrogen fertilizer as the main factor : 1- pure Nitrogen 100%. 2- Nitrogen 75% + Nitroxin. 3- Nitrogen 50% + Nitroxin. 4- Nitrogen 25% + Nitroxin. And sub factor include 3 levels of harvesting forage : 1- Without forage harvest. 2- Harvest in the end of tillering stage 30 Zadks. 3- Harvest in mid-stem elongation 33-32 Zadks. Results showed that effect of Nitrogen fertilizer on protein forage yield and grain yield significant at %1 level of probability and on thousand grain weight, number of grains in spike, forage protein percent, and forage yield was significant at %5 level of probability. in Effect of harvesting time forage driest forage yield, protein forage, grain yield significant at %1 level of probability and And grain number of spikes, grain weight, and forage protein percent was significant at %5 level of probability. Maximum grain yield in Nitrogen fertilizer 75% + Nitroxin and without forage harvest with 5197 kg/ha. Minimum grain yield in Nitrogen 25% + Nitroxin and Harvest in mid-stem elongation with 1920 kg/ha. The highest dry forage yield in Stage Harvest in mid-stem elongation with 2386 kg/ha. Highest protein percentage with 21.7% was attained in harvest time of late tillering. Due to the results effect of Nitrogen fertilizer 75% + Nitroxin can be the best grain yield and forage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • dry forage
  • nitrogen
  • Harvesting time