تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ رقم محلی اصفهان تحت شرایط مختلف رطوبتی در بهار و تابستان 1394 در منطقه قزوین انجام شد. این آزمایش به صورت کرت­های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل: دور آبیاری در 3 سطح (I1: آبیاری هر 6 روز یکبار، I2: آبیاری هر 9 روز یکبار و I3: آبیاری هر 12 روز یکبار) به عنوان عامل اصلی و محلول­پاشی عناصر ریزمغذی در 8 سطح (M1: Zn، M2: B، M3: Mn، M4: B + Zn، M5: Mn + Zn، M6: B + Mn، M7: B + Zn + Mn: M8: آب خالص (شاهد)) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده آبیاری و اثر ساده محلول­پاشی بر عملکرد دانه گلرنگ معنی­دار بودند. نتایج مقایسه میانگین­های اثر سطوح آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به تیمار آبیاری 6 روز با میانگین 1584 کیلوگرم در هکتار بود و تیمارهای 9 و 12 روز آبیاری به ترتیب با میانگین­های 1438 و 1306 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند و از نظر آماری در یک گروه آماری مشترک قرار داشتند. نتایج مقایسه میانگین­های اثر سطوح محلول­پاشی بر عملکرد دانه نشان داد که تیمار روی + منگنز + بور با میانگین 1579 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود و کمترین مقدار عملکرد دانه متعلق به تیمار شاهد با میانگین 1262 کیلوگرم در هکتار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Zn, B and Mn on yield of safflower under different humidity conditions

نویسندگان [English]

  • Abbas Yazdfar
  • Saeid Sayfzadeh
  • Hamid Reza Zakerin
Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

The present study was done in order to investigate the effect of Zn, B and Mn on yield of safflower under different humidity conditions in spring and summer of 2015 in Qazvin. This experiment as split plot design as RCBD in 3 replications was conducted. The studied factors included: irrigation interval in 3 levels (I1: irrigation every 6 days, I2: irrigation every 9 days, irrigation every 12 days) as main plot and foliar application in 8 levels (M1: Zn, M2: B, M3: Mn, M4: B Zn, M5: Zn + Mn, M6: Mn + B, M7: B + Zn+ Mn, M8: Water) as sub-plots were considered. Results showed that effects of irrigation and foliar application were significant on grain yield of safflower. The highest grain yield belonged to irrigation every 6 days with mean of 1584 kg/ha and the treatments of irrigation every 9 and 12 days with means of 1438 and 1306 kg/ha had the least grain yield that it were in a common statistically group. The treatment of B + Zn+ Mn with mean of 1579 kg/ha had the most grain yield and the least grain yield was observed in control (water spraying) with mean of 1262 kg/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower
  • Foliar application
  • Irrigation interval
  • grain oil yield