تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 مربی گروه زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد، ایران

3 3- دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی،تبریز ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر رقم و محلول­پاشی غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد جو دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد واقع در 5 کیلومتری این شهرستان اجرا گردید. عامل­های مورد آزمایش شامل عامل رقم (در دو سطح ایذه و ماهور) و عامل محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (در شش سطح محلول­پاشی با آب مقطر، محلول­پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت­های 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی­مولار) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین طول سنله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و  عملکرد دانه در رقم ایذه مشاهده گردید. بیشترین تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در محلول­پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت 5/1 میلی­مولار مشاهده شد. در کل نتایج آزمایش نشان داد  رقم ایذه عملکرد دانه بالاتری تولید کرد و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک با افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش کم­آبی موجب افزایش عملکرد دانه جو شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Applications of Various Levels of Salicylic Acid on Yield and Yield Components of Two Barley Cultivars under Dry Land Farming Conditions

نویسندگان [English]

  • Negar Farhadi 1
  • Manuchehr Sayahfar 2
  • Ghodratollah Shakarami 3
1 MSc student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Iran.
2 Scientific member of department of agronomy and plant breeding, college of agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Khorram Abad, Iran
3 PhD student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In order to study the effect of barley variety and various amounts of salicylic acid concentrations on yield and yield components of barley under dry land farming conditions, an experiment was conducted as factorial based on completely randomized block design with three replication during 2014-2015 cropping year in research field of agricultural investigation center of Khorram Abad located in 5 Km away from the city. Studied factors include variety (Izeh and Mahur) and foliar application of salicylic acid (t six levels including 0, 0.5, 1, 1/5, 2 and 2.5 mM salicylic acid). Results showed that highest spike length, spikelet’s number per spike, spikes number per meter square, 1000-grain weight, biological yield and grain yield observed in Izeh cultivar. Also, highest grain number per spike, biological yield and grain yield obtained in 1.5 mM salicylic acid foliar application. Totally, results showed that Izeh cultivar by more rapid germination and more photosynthesis produced more grain yield and foliar application of SA increased plant resistance to water deficit conditions and increased grain yield of barley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • barley
  • Salicylic acid
  • yield