اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر در روستای حصارخروان، از توابع بخش محمدیه شهرستان البرز در استان قزوین در بهار و تابستان 1393 انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل: تنش خشکی در 4 سطح (I1: شاهد، I2: قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی، I3: قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و I4: قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی و زایشی) به عنوان عامل اصلی و محلول­پاشی سلنیوم در 3 سطح (S1: عدم کاربرد، S2: 15 گرم در لیتر و S3: 30 گرم در لیتر) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح آبیاری و سلنیوم بر عملکرد دانه ذرت در سطح 1 درصد معنی­دار بود. همچنین اثر متقابل آبیاری و سلنیوم بر عملکرد دانه ذرت در سطح 5 درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر سطوح آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری نرمال با میانگین 7506 کیلوگرم بر هکتار حاصل شد و کمترین مقدار عملکرد دانه نیز متعلق به تیمار قطع آبیاری در هر دو مرحله رویشی و زایشی با میانگین 4036 کیلوگرم بر هکتار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر سطوح سلنیوم بر عملکرد دانه بیانگر این بود که بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمار 30 گرم در لیتر سلنیوم با میانگین 6185 کیلوگرم بر هکتار بود و کمترین مقدار در تیمار عدم مصرف سلنیوم با میانگین 5296 کیلوگرم بر هکتار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of water deficit effect under selenium application on agronomical traits of maize

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shirmohammadi 1
  • Saeid Sayfzadeh 2
  • Seyad Alireza Valadabadi 2
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

The present study was done at spring and summer of 2014 in Hesar Khorvan, Qazvin. This research as split plot as base of RCBD in 3 replications was conducted. The experimental factors included 4 levels of drought stress (I1: normal irrigation, I2: cut off irrigation at vegetative stage, I3:  cut off irrigation at flowering stage, I4: cut off irrigation at vegetative and flowering stages) as main plot and selenium foliar application in 3 levels (S1: non application, S2: 15 g/L selenium foliar application and S3: 30 g/L selenium foliar application) as sub plot were considered. Results showed that effect of irrigation and selenium was significant on grain yield at 1% probability. Interaction of irrigation and selenium also was significant on grain yield at 5% probability. The mean comparison results indicated that the most grain yield was gain from normal irrigation (control) with mean of 7506 kg/ha and the least grain yield was belonged to cut off irrigation in both vegetative and flowering stages with mean of 4036 kg/ha. Results of mean comparison of selenium effect on grain yield demonstrated that the highest grain yield related to 30 g/L selenium with mean of 6185 kg/ha and the lowest value was observed in no application of selenium with mean of 5296 kg/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grain maize
  • Drought stress
  • selenium
  • Grain yield