تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

این تحقیق در شهرستان قزوین، با هدف بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و عنصر کلسیم بر عملکرد عدس دیم انجام شد. این آزمایش بصورت کرت­های یک­بارخردشده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکراراجرا شد. شرایط رطوبتی در 2 سطح (I1: بدون آبیاری (دیم) I2: آبیاری قبل از گلدهی) به عنوان عامل اصلی و محلول­پاشی در 5 سطح (M1: کلسیم، M2: روی، M3: آهن، M4: کلسیم + روی + آهن و M5: آب خالص، (شاهد)) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری (در سطح 5 درصد)، محلول­پاشی (در سطح 1 درصد) و اثر متقابل آبیاری × محلول پاشی (در سطح 5 درصد) بر عملکرد دانه معنی­دار بود. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی باعث افزایش قابل توجه عملکرد دانه ( 6/811 کیلوگرم در هکتار) شد. نتایج مقایسه میانگین­های اثر محلول­پاشی بر میزان عملکرد دانه نشان داد که تیمار محلول پاشی آهن + روی + کلسیم با میانگین 5/729 کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت که با تیمار محلول­پاشی روی در یک گروه آماری مشترک قرار داشتند. در بین سطوح محلول­پاشی کلسیم کمترین تأثیر را در افزایش عملکرد دانه داشت. نتایج مقایسه میانگین­های اثر متقابل آبیاری و محلول­پاشی بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمارهای محلول­پاشی آهن + روی + کلسیم و محلول­پاشی روی به تنهایی در شرایط آبیاری تکمیلی مشاهده شد. این نتایج بیانگر این بود که اختلاف بین سطوح محلول­پاشی از نظر عملکرد دانه در شرایط آبیاری تکمیلی نسبت به شرایط دیم بیشتر مشهود بود، بدین معنی­که تأثیر محلول­پاشی در شرایط آبیاری تکمیلی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of Fe, Zn micronutrients and Ca under supplementary irrigation on rainfed lentil yield

نویسندگان [English]

  • Majid Chegini
  • Hamid Reza Zakerin
  • Eamaeil Hadidi Masuleh
Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

This research in Qazvin with aim of assess to foliar application of Fe, Zn and Ca on lentil grain yield. This experiment was done as split plot as base of RCBD with 3 replications. Humidity conditions in 2 levels (I1: without irrigation (reinfed), I2: irrigation before flowering) as main plot and foliar application in 5 levels (M1: Ca, M2: Zn, M3: Fe, M4: Ca+Zn+Fe and M5: control) as sub plots were considered. Results showed that irrigation, foliar application and their interaction had significant effect on grain yield. Results showed that supplementary irrigation resulted to significant of grain yield (811.6 kg/ha). Results also indicated that foliar application of Ca+Zn+Fe that it was in a common statistically group with Zn foliar application. Ca foliar application had the lowest impact on increase of grain yield. Result showed that the most grain yield was observed in Ca+Zn+Fe foliar application and also Zn application alone under supplementary irrigation. This research proposed that foliar application under supplementary irrigation had the more effect on grain yield compared rainfed condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • rainfed lentil
  • Zn foliar application
  • Supplementary irrigation