مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر کود دامی، کود زیستی و محلول‌پاشی سولفات آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. رقم کریم در شهرستان خرم‌آباد در سال زراعی 95-1394 انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل کود دامی به عنوان تیمار اصلی در چهار سطح (به میزان 20، 25، 30 و 35 تن در هکتار)، مصرف کود زیستی (بارور 2) به میزان 100 گرم در هکتار به صورت بذر مال ، محلول‌پاشی سولفات‌روی 5/. درصد و سولفات‌آهن یک درصد به صورت محلول پاشی و مصرف همزمان کود زیستی و محلول پاشی و تیمار بدون مصرف کود زیستی و محلول پاشی (شاهد) به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که حداکثر وزن هزار دانه (74/43) گرم مربوط به سطح چهارم (35 تن کود دامی در هکتار) می باشد بیشترین تعداد سنبله در بوته به تعداد 44/7 عدد در اثر مصرف کود دامی 35 تن در هکتار، کود زیستی و محلول‌پاشی همزمان سولفات‌آهن و سولفات روی و کمترین تعداد آن به میزان 71/5 در تیمار کود دامی 25 تن در هکتار، کود زیستی و محلول‌پاشی همزمان سولفات‌آهن و سولفات روی به دست آمد. باتوجه به نقش مثبت کودهای دامی و کودهای زیستی و عناصر کم‌مصرف در تأمین عناصر مورد نیاز گیاهان زراعی وکاهش وابستگی به کودهای شیمیایی در جهت حفظ محیط زیست و اهمیت گندم به‌عنوان مهم‌ترین منبع غذایی انسان، و براساس نتایح این تحقیق، کودهای زیستی و دامی و محلول پاشی سولفات آهن و سولفات روی می تواند جایگزین مطمئنی برای کودهای شیمیایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of manure, biofertilizer and foliar application of iron sulphate - and zinc sulphate on yield and yield components of wheat at Khorram Abad Town

نویسندگان [English]

  • Iman Mokhtari Zadeh 1
  • Kazem Taleshi 2
1 MSc graduated of plant breeding and agronomy, college of agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch
2 Assistant Prof. of department of agronomy and plant breeding, college of agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch
چکیده [English]

Present study was conducted in order to study the effect of manure, biofertilizer and foliar application of iron- and zinc- sulphate on yield and yield components of wheat, )Karim variety( were studied in Iran (Khorram Abad town) during the 2015-2016 growing season. Four levels of manure (20, 25, 30 and 35 ton/ha) were allocated to the main plots and four levels of biofertilizer (Barvar 2) application (100 g/ha as seed inoculation, foliar application of 0.5 percent zinc and 1 percent iron, co-application of biofertilizer and foliar application and without biofertilizer and foliar application as control) were applied to the subplots. During the experiment spike numbers, seed number per spike, peduncle length, spike length, spike weight, 1000-grain weight and grin yield per ha measured. The results showed that application of manure biofertilizer and co-application of iron- and zinc-sulphate caused increasing spike number per plant. The highest spike number obtained with 35 ton/ha manure, application of biofertilizer and foliar application of iron and zinc sulphate (7.44) and the lowest spike number (5.71) observed with 25 ton/ha, biofertilizer and foliar application of iron and zinc sulphate. A While in this study, the positive impacts of manure and biofertilizers and micronutrients in supplying plant nutrients and reducing dependency to chemical fertilizers for environment protection and wheat importance as most important healthy food sources and according to the results of present study, manures an biofertilizers and foliar application of iron and zinc sulphate could be safe alternative to chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Barvar 2
  • microbe
  • Inoculation
  • yield
  • Wheat