ارزیابی پاسخ لاینها و ارقام امیدبخش گلرنگ به رژیم های مختلف دمائی در شرایط دیم مناطق سرد کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاریخ کاشت و نیز بررسی واکنش ارقام مختلف به تاریخ کاشت های متفاوت در سال زراعی 92-1391 سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو اجرا شد. آزمایش اول تحت شامل تاریخ کاشت پاییزه بود و کشت ارقام گلرنگ در 20 مهرماه سال 1391انجام گرفت. کشت ارقام در تاریخ 25 آذر ماه سال 1391 به صورت کشت انتظاری در آزمایش دوم انجام شد و کشت آزمایش سوم به صورت بهاره در 14 فروردین ماه صورت گرفت. در هر آزمایش 6 رقم و لاین گلرنگ کشت گردید. با بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر صفت عملکرد دانه مشاهده می شود که بیشترین میزان عملکرد دانه در رقم پدیده در شرایطی که کشت به صورت پاییزه انجام گیرد بدست آمد و نیز نتایج گویای این مطلب می باشد که در کشت پاییزه نسبت به سایر تاریخ های کاشت عملکرد بیشتری حاصل می شود (7/869 کیلوگرم در هکتار). کمترین میزان عملکرد نیز در رقم سینا در شرایط کشت بهاره حاصل شد (5/155 کیلوگرم در هکتار). در یک نتیجه گیری کلی و با توجه به اثرات دوگانه تاریخ کاشت و رقم و با توجه به نتایج این آزمایش می توان بیان کرد که کشت پاییزه ارقام فرامان و پدیده در شرایط آب و هوایی منطقه کردستان می تواند نسبت به سایر ارقام مطلوبتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of response of lines and promising cultivars of safflower to different temperature conditions in rainfed conditions in cold regions of Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Abdollah Shariati 1
  • Hamid Reza Zakerin 2
1 Islamic Azad University, Takestan Branch, Department of Agriculture, Takestan, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Takestan Branch, Department of Agriculture, Takestan, Iran
چکیده [English]

In order to study the sowing date and the reaction of different cultivars to different planting dates in 2012-2012, three separate experiments were carried out in a randomized complete block design with three replications at Ghamloo Agricultural Research Station. The first experiment was based on autumn sowing date and the cultivation of safflower cultivars was carried out on October 20, 2012. The cultivation of cultivars on December 25, 2012 was carried out as an expected cultivation in the second experiment, and the third experiment was cultured on April 14th. Six cultivars and safflower lines were cultivated in each experiment. By comparing the results of the comparison of the average effect of sowing date and cultivar on grain yield, the highest grain yield in Piddi cultivar was obtained in autumn cultivars. The results also indicate that in cultivation Fall yields more yield than other planting dates (869.7 kg ha-1). The lowest yield was obtained in Sina cultivar under the conditions of spring crop (155.5 kg ha-1). In a general conclusion and considering the dual effects of planting dates and cultivars, and considering the results of this experiment, it can be concluded that autumn cultivation of Faraman cultivars and phenomena under climatic conditions of Kurdistan region can be more favorable than other cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dormant crop
  • Safflower
  • Grain yield
  • Cultivars