بررسی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و تلقیح قارچ میکوریزی بر روی شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی و مقایسه تأثیر کودهای زیستی ورمی‌کمپوست و کود میکوریزی بر رشد و عملکرد و همچنین شاخص‌های بیوشیمیایی گندم در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از سه سطح آبیاری، مصرف ورمی کمپوست (صفر، سه و شش درصد) و مصرف و عدم مصرف قارچ میکوریزی بود. نتایج این تحقیق تاثیر مثبت و معنی دار ورمی کمپوست و تلقیح میکوریزی در افزایش شاخص های رشدی گیاه گندم در شرایط تنش خشکی را نشان داد. همچنین، بر اساس نتایج بیشترین مقدار عملکرد دانه نیز به مقدار 22/4 تن در هکتار در تیمار سطح صفر تنش خشکی و مصرف قارچ میکوریزی و شش درصد ورمی‌کمپوست به دست آمد و کمترین مقدار نیز به مقدار 89/2 تن در هکتار در تیمار عدم مصرف قارچ میکوریزی و ورمی‌کمپوست و سطح تنش خشکی شدید به دست آمد. در این تحقیق نتایج نشان داد که ورمی کمپوست و همچنین تلقیح میکوریزی باعث افزایش میزان پرولین در گیاه و درنتیجه افزایش مقاومت به گیاه در شرایط خشکی گردید که نتیجه آن در عملکرد گیاه و اجزای عملکردی گیاه مشهود بود. کودهای آلی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر بهبود ویژگی‌های خاک، تأمین عناصر غذایی کم‌مصرف و پرمصرف و حفظ ویژگی‌های بیولوژی خاک دارند می‌تواند از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد و هزینه تهیه و استفاده از این کودها را جبران و بنابراین استفاده متوالی و بهینه از زمین‌های کشاورزی را ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Application of Vermicompost and Mycorrhiza Inoculation on Growth and Yield Parameters of Wheat under Drought Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Allah Bakhsh Safari 1
  • Mohammad Mirzaei Heidari 2
1 MSc, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Present study was conducted for evaluation of the effect of vermicompost (VC) and mycorrhiza on growth and yield and biochemical traits of wheat under drought stress conditions in greenhouse. Factors include three levels of irrigation, three VC level (0, 3 and 6 percent) and application and non-application of mycorrhiza. Results of present study showed positive and significant impact of vermicompost and mycorrhiza inoculation on wheat growth traits under drought stress conditions. Also, According to results Highest grain yield by 4.22 ton/ha achieved in control level of drought stress and application 6 percent VC and mycorrhiza and lowest amount obtained in non-application of mycorrhiza and VC by 2.89 ton/ha. Results showed that application of vermicompost and mycorrhiza inoculation caused to increasing proline content in plant and consequently increase in plant resistance to drought conditions which was evident in wheat plant yield and yield components. Organic fertilizers due to long term impacts on soil properties, providing micro- and macro nutrients and maintenance of soil biological properties could be economic and compensate production cost of bio-fertilizers and so make possible continuous and optimal use of agricultural land possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhiza
  • Drought stress
  • plant growth regulating
  • nutrients
  • Sustainable agriculture