مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده (اسپیلیت پلات) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در تابستان 1394، در مزرعه آزمایشی واقع در شهرستان شوشتر اجراء گردید. که در آن الگوی کاشت به عنوان تیمار اصلی در سه سطح شامل : 1- الگوی کاشت معمولی(یک ردیف کاشت وسط پشته)، 2- کشت دو ردیفه در منطقه داغاب و رو به روی هم(متقابل) روی یک پشته، 3- کاشت دو طرفه به صورت زیگزاگ با فاصله 30 سانتی متر بر روی پشته ها با فاصله 75 سانتی متر و تیمار فرعی شامل چهار نوع رقم ذرت : 1- سینکل کراس 704، 2- سینکل کراس 706، 2- بلسن و 4- A.s-73 می باشد. نتایج نشان داد که تفاوت بین سطوح مختلف الگوهای کاشت در صفات تعداد ردیف در بلال، عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و ارتفاع ساقه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف در سطح پنح درصد معنی دار بود. تفاوت بین ارقام در صفات تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و ارتفاع ساقه، تعداد ردیف در بلال و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار الگوی کاشت زیگزاگی به همراه رقم سینگل کراس 706 به میزان 59/8247 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. با توجه به نتایج، کاربرد الگوی کاشت دوطرفه زیگزاگی به همراه رقم جدید سینگل کراس 706 می تواند با افزایش اجزای عملکرد، بیشترین عملکرد دانه را در منطقه حاصل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Yield and yield components of maize (Zea mays L.) in different planting patterns

نویسندگان [English]

  • Najmeh Sangolzadeh 1
  • Alireza Shokouhfar 2
1 Department of Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
2 2Assistant Professor, Department of Agronomy , College of Agriculture, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted based on split plot layout with completely randomized block design with 3 replications In the summer 2015 in an experimental farm, in Shushtar. Where planting pattern as main plots in three levels: 1- normal planting pattern (one row center stack), 2- two-row planting in the region Daghab and facing each (mutual) on a stack, 3- Planting as zigzag double row distance of 30 cm on stacks at a distance 75 cm and sub-plots  Includes four types of maize cultivar: 1- S.c 704, 2- S.c 706, 3- Bolsen. and 4- A.s 73. The results showed The difference between the different levels of planting patterns on The number of rows per maize and grain yield significant at %1 level of probability and on stem height, thousand grain weight and seed number per row was significant at %5 level of probability. The difference between the cultivar in number of seeds in row and grain yield significant at %1 level of probability and on stem height, number of rows per maize and thousand grain weight was significant at %5 level of probability. The highest grain yield in zigzag planting pattern with KSC 706 cultivar with 8247/59 kg/ha was. According to the results, application of double row zigzag planting pattern with cultivar new KSC 706 can With improve the physiological growth indices, The highest yield and yield components in the region gained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • planting pattern
  • maize cultivar
  • Grain yield
  • thousand grain weight