بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات،واحد تبریز،دانشگاه ازاد اسلامی،تبریز ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و محلول­پاشی غلظت­های مختلف متانول بر عملکرد کیفی و برخی صفات فیزیولوژیکی گلرنگ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد کمالوند واقع در 5 کیلومتری شهرستان خرم­آباد اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل محلول­پاشی متانول در چهار سطح (محلول­پاشی آب مقطر، محلول­پاشی متانول با غلظت­های 15، 20 و 25 درصد حجمی) و عامل آبیاری تکمیلی در سه سطح (عدم آبیاری تکمیلی، آبیاری تکمیلی در مرحله غوزه­دهی و آبیاری تکمیلی در مرحله غوزه­دهی و پر شدن دانه) بودند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین شاخص سطح برگ، محتوای نسبی آب برگ، سبزینگی برگ، و درصد روغن در آبیاری تکمیلی در مراحل غوزه­دهی و پر شدن دانه بود ولی بیشترین درصد پروتئین در عدم آبیاری تکمیلی بود. همچنین بیشترین ا سبزینگی برگ، درصد پروتئین و درصد روغن در محلول­پاشی متانول با غلظت 20 درصد حجمی دیده شد ولی بیشترین شاخص سطح برگ در محلول­پاشی متانول با غلظت 25 درصد حجمی مشاهده شد. نتایج نشان داد جهت حصول حداکثر عملکرد کیفی تیمار آبیاری تکمیلی در مراحل غوزه­دهی و پر شدن دانه و محلول­پاشی متانول با غلظت 20 درصد حجمی نسبت به سایر عوامل آزمایشی مناسب­تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Efficiency of Methanol Foliar Application on Some Qualitative and Physiological Traits of Safflower under Supplemental Irrigation

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Ghorbani 1
  • Manouchehr Sayahfar 2
  • Ghodratollah Shakarami 3
1 MSc graduated of plant breeding and agronomy, college of agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch
2 Member of scientific board, Seed and Plant Improvement Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran
3 PhD student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of supplemental irrigation and foliar application of methanol concentrations on quality, and some physiological traits of safflower, an experiment was conducted as split-plot in a randomized complete block design in three replications, in the 2014-2015 crop year on the farm Kamalvand located 5 km from the Khorramabad Azad University. Treatment consisted of methanol at four levels (foliar application of water, methanol with a concentration of 15, 20 and 25% by volume) and supplemental irrigation at three levels (no supplemental irrigation supplementary irrigation systems and irrigation in both stage Additional Rate and grain filling stage of boll respectively). The results showed that leaf area index, relative water content, leaf greenness index in the seed stage of supplemental irrigation and grain filling, but the highest percentage of protein obtained in the absence of supplemental irrigation. The highest leaf greenness index, protein and oil content by volume of methanol at a concentration of 20% was seen, but most LAI was observed in methanol at a concentration of 25% by volume. In conclusion, in order to achieve maximum quality and quantity of supplementary irrigation in both stage and grain filling and methanol at a concentration of 20% by volume relative to the rest of the trial a more suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower
  • Supplemental Irrigation
  • Methanol
  • Physiological
  • Protein content