تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه بوئین زهرا انجام شد. این ازمایش به صورت کرت­های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. رژیم آبیاری در 3 سطح (I1: آبیاری معمول، I2: قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و I3: قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) به عنوان عامل اصلی و محلول­پاشی عناصر ریزمغذی در 4 سطح (M1: آب خالص (شاهد)، M2: Fe،  M3: Zn  و  M4: Zn + Fe به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر آبیاری، محلول­پاشی و اثر متقابل آبیاری و محلول­پاشی بر عملکرد دانه معنی­دار بودند. نتایج مقایسه میانگین­های اثر رژیم آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که آبیاری نرمال با میانگین 3544 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت. کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی با میانگین 2793 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر محلول­پاشی بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به تیمار محلول­پاشی آهن + روی با میانگین 3519 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر متقابل آبیاری و محلول­پاشی بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار محلول­پاشی آهن + روی در شرایط آبیاری نرمال اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of Fe and Zn on yield of rapeseed under different irrigation regimes in Boin-Zahra region

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Mazarloo
  • Seyed Alireza Valadabadi
  • Hamidreza Zakerin
Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

This research was done in order to study the effect of foliar application of Fe and Zn on qualitative and quantitative of rapeseed in Boin-Zahra. The experiment was conducted to split-plot as base of RCBD in 3 replications. Irrigation regime in 3 levels (I1: normal irrigation, I2: cut off irrigation at flowering stage and I3: cut off irrigation at podding stage) as main plot and foliar application in 4 levels (M1: control, M2: Fe, M3: Zn and M4: Fe +Zn) as sub plot were considered. Results showed that irrigation and foliar application as well as their interaction were significant on grain yield. Result indicated normal irrigation with mean of 3544 kg/ha had the highest grain yield. The least grain yield was observed in cut off irrigation as flowering. Foliar application of Fe + Zn resulted to increase grain yield. Results demonstrated that the most grain yield was observed in foliar application of Fe + Zn under normal irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapeseed
  • Grain yield
  • Foliar application
  • zinc sulfate
  • irrigation regime