بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

3 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

چکیده

این تحقیق در سال زراعی 96-1395 با هدف مقایسه ارقام گندم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه البرز، استان قزوین اجرا شد. این ارقام شامل: پیشگام، حیدری، پارسی، میهن، سیوند و c-91-4 بودند که به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه ارقام نشان داد که رقم پیشگام با میانگین 6035 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد که با رقم C-91-4 (با میانگین 5630 کیلوگرم در هکتار) از نظر آماری در یک گروه مشترک قرار گرفت.رقم میهن با میانگین 4400 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشت که با ارقام پارسی، حیدری و سیوند از نظر آماری هم­گروه بودند. دلایل برتری عملکرد دانه در رقم پیشگام، به­دلیل بالاتر بودن تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح می­باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم تأثیر معنی­داری بر عملکرد بیولوژیک در سطح 1 درصد داشت. نتایج نشان داد که رقم سیوند با میانگین 28110 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داد. کمترین عملکرد بیولوژیک در ارقام پیشگام و حیدری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of yield and yield component of wheat cultivars in Alborz

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yousefi 1
  • Rahim Amoujani 2
  • Faramarz Hariri Moghadam 2
  • Ali Saeidi 3
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Master of Science in Jihad-e-Agriculture Organization of Qazvin province
3 Expert in Jihad-e-Agriculture Organization of Qazvin province
چکیده [English]

The present research was done (2016-2017) in order to investigate the comparison of wheat cultivars regarding yield and yield component in alborz, Qazvin. These cultivars included: Pishgam, Heydari, Parsi, Sivand and c-91-4 that analyzed as Randomized Complete Block Design in 3 replications. Analysis of variance showed that cultivars had significant effect on grain yield at 1% level. The results of the comparison of the cultivars showed that Pishgam with the average of 6035 kg.ha-1 had the highest grain yield, which was statistically classified in a common group with a C-91-4 (average 5630 kg.ha-1). Mihan with the average of 4400 kg.ha-1 had the lowest grain yield that was in a same group statistically with Parsi, Heydari and Sivand cultivars. The reasons for the superiority of grain yield in Pishgam cultivar are due to the higher number of seeds per spike and the number of spikes per unit area. Analysis of variance showed that the cultivar had a significant effect on biological yield at 1% level. The results showed that Sivand cultivar had the highest biological yield with 28110 kg / ha. The lowest biological yield was observed in Pishgam and Heidari cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat cultivars
  • Grain yield
  • harvest index
  • phonological traits