اثر تیمارهای مختلف کودهای زیستی بر روی‌خصوصیات مرفولوژیکی گیاه‌دارویی‌گشنیز (.Coriandrun sativom L) تحت تاثیر تنش خشکی‌ در خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زراعت واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار ،گروه زراعت واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

گیاه دارویی گشنیز یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت صحیح می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشد . لذا به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در سال 1395 بصورت  اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل تنش خشکی در 4 سطح شامل آبیاری کامل (شاهد) ، تنش خشکی در مرحله ساقه دهی (رویشی)، تنش خشکی در مرحله گلدهی (زایشی)، تنش در مراحل رویشی+ زایشی و تیمار های کودی در 4 سطح شامل شاهد، ازتوبارور-1 ، فسفاته بارور-2 ، ازتوبارور-1 + فسفاته بارور-2 بودند. صفات اندازه گیری شامل عملکرد دانه،ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی و وزن خشک بوته بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای تنش خشکی و سطوح مختلف کودهای زیستی بر روی صفات ذکر شده تاثیر معناداری داشت. بیشترین بیشترین عملکرد دانه (1754 کیلو گرم در هکتار)،ارتفاع بوته (47/83 سانتی متر) ، قطر ساقه (5/5 میلی متر)، تعداد شاخه فرعی (67/9 عدد) و وزن خشک بوته (3/552 کیلوگرم در هکتار)  در تیمار بدون تنش با کاربرد همزمان کود ازتوبارور-1 و فسفاته بارور-2مشاهده شد . از آنجا که استفاده همزمان کود ازتوبارور-1 و فسفاته بارور-2 در تیمار بدون تنش به افزایش کلیه صفات منجر می شود، کاربرد همزمان کود ازتوبارور-1 و فسفاته بارور-2 به منظور بهره برداری از گیاه گشنیزدر وضعیت تیمار بدون تنش توصیه میگردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drought Stress and Biological Fertilizer on some Morphological characteristics of Coriandrum sativum L.

نویسندگان [English]

  • Seyed Raauf Mousavinejad 1
  • Kazem Taleshi 2
1 MSc, Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Coriander herb is one of the most valuable resources in the vast range of Iranian natural resources, which, of properly understood, can play an important role in non-oil production and export. so , In order to study the Effect of  Drought Stress  and  Biological  Fertilizer on  some  morphological  characteristics of Coriandrum sativum L . This experiment was conducted at Islamic Azad University of Khorramabad in 2016. Field experiment was carried out by a split plot design with 3 replications. The factors  studied  were  drought  stress  as  main plot (S) at 4 level (s1 – Irrigation (control) , s2 – Non Irrigation at steming , s3 - Non Irrigation at  Flowering and  s4 - Non Irrigation at steming and Flowering ) . The application of Biological fertilizer as sub plot (B) at 4 level ( b1- No biological fertilizer (control) , b2- Azeto Barvar , b3- Barvar phosphate and s4 -  Azeto Barvar + Barvar phosphate). The results showed that drought stress and Biological Fertilizer effect on all characters. The highest length was (83.47 cm), Stem diameter was (5.5 mm), Lateral branch was (9.47) and Dry matter biomass was (552.3 kg/h). The Since simultaneous use  of  Azeto Barvar and  Barvar phosphate in non-stress treatments leads to an increase in all traits, the simultaneous use of Azeto Barvar and  Barvar phosphate in order to exploit the coriander plant  in a non-stressed state is recommended .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coriander
  • Drought stress
  • Azeto Barvar
  • Barvar phosphate
  • Morphological characteristic