بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفوژیک و فیزیولوژیک گیاه پروانش (Catharanthus roseus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناس ارشد گیاهان زینتی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در دنیا استفاده از گونه­های گیاهی مقاوم به شوری، یا کاربرد ترکیباتی که باعث کاهش اثرات تنش شوری و القای مقاومت در مقابل تنش در گیاهان می­شوند اهمیت زیادی دارد. سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات مفید برای گیاهان محسوب می­شود که نقش مهمی در ایجاد مقاومت گیاهان به تنش­های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور جهت ارزیابی اثرات سودمند احتمالی سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه پروانش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور، شوری شامل کلرید سدیم در سه سطح 0، 100و 150 میلی­مولار و سالیسیلیک اسید در دو سطح 0 و 1 میلی­مولار با چهار تکرار انجام شد. در پایان آزمایش صفات رویشی، کلروفیل a،b ، کل، کاروتنوئید، نشاسته، ساکارز و میزان پروتئین کل بعد از 28 روز تیماردهی اندازه­گیری شدند. نتایج حاصل از بر همکنش شوری و سالیسیلیک اسید نشان داد که شوری سبب کاهش معنی­دار وزن­تر و خشک اندام هوایی، وزن­تر و خشک ریشه، عمق نفوذ ریشه و ارتفاع گیاه پروانش شد. شوری 150 میلی­مولار باعث کاهش معنی­دار مقدار کلروفیل  aو b شد. علاوه بر این، مقدار ساکارز و نشاسته و پروتئین به واسطه شوری کاهش یافت. تیمار با سالیسیلیک اسید صفات رویشی، قندها، کلروفیل، کاروتنوئیدها و پروتئین را تحت تنش شوری  به طور معنی­داری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of salicylic acid on some morphological and physiological traits under salinity stress (Catharanthus roseus)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Abdolmohammadi
  • Jalal Omidi
Master of ornamental plants,Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Guilan University
چکیده [English]

Abstract: Considering the increasing trend of salinity development and lack of desirable land for agriculture in the world, the use of saline resistant species or the use of compounds that reduce the effects of salinity stress and induction of resistance to stress in plants is very important. Salicylic acid is one of the beneficial compounds for plants, which plays an important role in the resistance of plants to environmental stresses, including salinity stress. To evaluate the potential beneficial effects of salicylic acid on some of the physiological and morphological parameters of an experiment, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with two factors: salinity including sodium chloride at 0, 100 and 150 mM and salicylic acid at two levels 0 and 1 mM with four repeats. At the end of experiment, vegetative traits, chlorophyll a, b, total, carotenoids, starch, sucrose and total protein content were measured after 28 days of treatment. The results of salinity and salicylic acid interaction showed that salinity significantly reduced the weight and dry weight of the shoot, root dry weight and root, root penetration depth, and the height of the forage plant. Salinity of 150 mM significantly reduced the amount of chlorophyll a and b. In addition, the amount of sucrose and starch and protein decreased by salinity. Treatments with salicylic acid increased vegetative traits, sugars, chlorophyll, carotenoids and protein under salinity stress significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physiology
  • Protein
  • Lipid peroxidation
  • growth parameters