بررسی کاربرد اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر بر افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز و دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مکانیزاسیون کشاورزی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

چکیده

در راستای افزایش توان رقابتی گندم با علف‌های هرز در اثر برهم‌کنش اسانس، عصاره آللوپاتیک درمنه (Artemisia sieberi) و نانو کلات چهار عنصر آزمایشی در سال زراعی 1395 در استان البرز (کرج) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار و تیمارهای آزمایشی شامل ترکیبات آللوپاتی درمنه در شش سطح: اسانس 6/0، 4/0 و 2/0  میلی لیتر در متر مربع و عصاره 6/0، 4/0 و 2/0 میلی لیتر در متر مربع، شاهد با علف هرز (عدم مصرف ترکیبات آللوپاتیک)، شاهد بدون علف هرز (وجین دستی) و نانو کلات چهارعنصره ZFMB (Zinc, Iron, Manganese & Boron)  در سه سطح: نانو کلات یک لیتر در هکتار، نانو کلات دو لیتر در هکتار،  شاهد (عدم مصرف نانو کلات) صورت گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان داد تیمار اسانس 6/0 میلی لیتر در متر مربع به همراه‌‌‌‌‌ مصرف دو لیتر نانو، 33/73 درصد وزن خشک کل علف‌های هرز را نسبت به شاهد حضور علف‌هرز کاهش داد. در نتیجه شرایط برای رشد مناسب گیاه فراهم شد. مصرف نانو تأثیر مثبت بیشتری بر رشد گندم گذاشت و گیاه با تولید اندام هوایی مناسب، توازن در تولید دانه و کاه را حفظ کرد. همچنین در شرایط کاهش رقابت علف‌های هرز بر گندم، اختصاص منابع فتوسنتزی به سمت دانه بیشتر از کاه و کلش بود. همین امر سبب افزایش 83/55 درصدی عملکرد گندم نسبت به شاهد حضور علف‌هرز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the application of essential, extract (Artemisia sieberi) allelopathic and nano on improving the competitive ability of wheat with weeds

نویسندگان [English]

  • Ehsanollah Jalili 1
  • Farnaz Ganjabadi 2
  • Mirsaeid Valiahdi 3
1 Graduated MSc detect and combat weeds and PhD student, Department of Agriculture weeds, the city of Quds, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 student of Ph.D., Department of Agriculture, City of Quds, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Agriculture, Agricultural Mechanization Department, Deputy Director for Development and Human Resources, Agriculture Organization of Agriculture, Alborz Province
چکیده [English]

To increase the competitive ability of wheat with weeds by the interaction effect of essential, extract allelopathic (Artemisia sieberi) and nano an experiment was conducted in Alborz, Karaj in 2016 as a factorial experiment in randomized complete block design with three replications. experimental treatments including Artemisia essential, extract allelopathy in six levels: essential of 0.6, 0.4 and 0.2 ml/m2, and extracts 0.6, 0.4 and 0.2 ml/m2, control with weed (non-use of allelopathic compounds), weed control (weeding) and Nano ZFMB (Zinc, Iron, Manganese & Boron) Nano at three levels: Nano, one Lit.haˉ¹, two Lit.haˉ¹of, a control (no use of Nano).The results of this study showed that essential oil treatment of 0.6 ml/m2 with consumption of two Lit.haˉ¹ Nano reduced 73.33% of total dry weight of weeds compared to the control of presence of weed. As a result, conditions for proper plant growth were provided. Nano effects have a more positive effect on wheat growth and the plant maintains the balance in the production of grains and straw by producing an adequate shoot. Also, in reducing the competition of weeds on wheat, the allocation of photosynthetic photos to the seed was more than straw. This increased 55.83% of wheat yield compared to the control of presence of weed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • growth parameters
  • Weeds
  • yield
  • nano