بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 دانش آموخته دکتری علوم علف‌های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

علفهای هرز پهن برگ از جمله گونه های مسئله ساز در بسیاری از مزارع می­باشند. ویژگی­های اکوفیزیولوژیکی این گونه ها، ازجمله خصوصیات جوانه زنی بذور و پاسخ آنها در شرایط محیطی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی تاثیر شرایط محیطی ناشی از اعمال رژیم های آبیاری و تاریخ های مختلف کاشت بر ویژگی های جوانه زنی بذور تاج ریزی در طی فصل رشد مطالعه ای در مزرعه و آزمایشگاه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول شامل سه تاریخ کاشت (2/4/1388، 2/5/1388، 2/6/1388) و فاکتور دوم سه رژیم آبیاری (یک روز در میان، دو روز در میان و سه روز در میان) بود. در بخش آزمایشگاهی؛ بذور گیاهانی که در مزرعه تحت تاثیر تاریخ های کاشت و رژیم های مختلف بوده اند در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که تمامی ویژگی های مورد بررسی از جمله خواب و دمای کاردینال بذور حاصل از آنها، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. براساس نتایج حاصله، تاثیر شرایط محیطی پایه مادری بر سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی بذور حاصله معنی دار بود. بطوریکه با افزایش تنش خشکی (کاهش دور آبیاری) و تاخیر تاریخ کاشت گیاه مادری، ویژگی های جوانه زنی بذور حاصل از آن، در اکثر تیمارهای آزمایش نیز کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of environmental factors on the in vitro properties of rootstock seeds Black nightshade (Solanum nigrum)

نویسندگان [English]

  • Matineh Rezaei 1
  • Sohrab Mahmoodi 2
  • Afshar Azadbakht 3
1 MSc Graduated of Weed Science, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor of University of Birjand, Birjand, Iran
3 Ph.D Graduated of Weed Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Broadleaf weeds are problematic plant species in the most agricultural fields. Echo-physiological traits of weed species, such as characteristics of seeds germination and their responses to different environmental conditions are very important. In order to study the effect of environmental conditions on weed germination, a study was carried out at laboratory and farm of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. The effect of irrigation regimes and sowing dates on weed specie Solanum nigrum L. were studied for two years during 2009-2010. Field experiment was designed as factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. The first factor was three dates of planting (2009/6/23, 2009/7/24, 2009/8/24) and the second one included three irrigation regimes, alternative, every two days, every three days. Laboratory experiment was done in completely randomized design with three replications during 2010. Results showed that all of studied features, dormancy and cardinal temperatures were affected by experimental treatments. With increasing the interval between irrigations, germination characteristics of all studied species were decreased significantly. Of course, the reduction at the beginning stage of growing plant (15 days after growing) toward the end of growing season had gradually fewer effects. The results showed that the effect of environmental conditions were the most effective factor on speed of seed germination. Also, the percentage of seed germination was significant. Therefore, with increasing irrigation interval and delaying in planting date, seed germination characteristics decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardinal temperatures
  • Irrigation Regimes
  • Planting date