تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی کشت مخلوط ذرت و خلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

استفاده از کود های زیستی و آلی یک از ارکان حرکت به سوی کشاورزی پایدار به شمار می رود. این  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب  طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه یالیان قزوین در دو سال زراعی 1392-1391 و 1393-1392 انجام شد. تیمارها شامل چهار سطح کشت: ذرت خالص، کشت مخلوط ذرت وافزایشی خلر 25%  (تراکم خلر خالص)، کشت مخلوط ذرت و افزایشی خلر 50% (تراکم خلر خالص)وخلر خالص ،چهار سطح کودی : شیمیایی (پایه و سرک در دو نوبت مطابق آزمون خاک)، کود دامی گاوی (پایه) ومرغی سرک در دو نوبت ، کود دامی گاوی (پایه) و شیمیایی سرک در دو نوبت، و کود دامی گاوی(پایه) و شیمیایی (نوبت اول سرک یک ماه پس از کاشت  و نوبت دوم  دو ماه پس از کاشت به صورت محلولپاشی)، در سه تیمار اخیر تلقیح بذر ذرت و خلر با ازتوباکتر و از مایکوریز در بستر کشت استفاده شد. نتایج بر هم کنش سطوح کودی و کشت نشان داد  که بیشترین عملکرد دانه ذرت  با میانگین   27/9790 کیلوگرم در هکتاراز تیمار ذرت خلر 50% دامی شیمیایی محلولپاشی و بیشترین عملکرد علوفه ذرت با میانگین 84230 کیلوگرم در هکتار از تیمار ذر ت خلر 50%  دامی شیمیایی،  بیشترین عملکرد دانه1400  کیلوگرم در هکتار و علوفه 46020 کیلوگرم در هکتار از تیمارخلر خالص دامی شیمیایی بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی به لحاظ زیست محیطی و افزایش سطح سلامتی، تلفیق مصرف کودهای دامی با شیمیایی و کشت مخلوط قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organic and chemical fertilizers on quantitative characteristics of intercropping Corn and grass pea

نویسنده [English]

  • Mohammad Shahbagi
...
چکیده [English]

 Use to biofertilizer is one of the base of sustainable agriculture. This experiment factorial in a randomized complete block design with three replications in 2013 and 2014 Qazvin Province two years done. Treatments of cultivation :1- pure corn,2- intercropping of maize and increasing of 25% grass pea ,3-intercropping of maize and an increasing of 50% grass pea, 4-pure grass pea, Treatments of fertilizer: 1-chemical,2- cow manure (base) chicken fertilizer top dress,3- cow manure (base) and chemical top dress,4-cow manure (base) and chemical top dress and chemical spraying, in recent  three treatment  Along with corn and grass pea seed inoculation with Azotobacter and mycorrhiza were location of cultivation. The results indicated that   the interaction of fertilizer  and  cultivation levels, maximum corn grain yield with an average 9790/27  kg/ ha of 50%  spraying livestock chemical corn  grasspea  and the highest corn forage yield with an average of 84230/16 kg /ha of treated  corn ,Grass pea 50% of animal chemical, the highest grain yield of 1400 kg /ha  and forage 46020 kg /ha of  pure grass pea chemical manure, respectively.The result of this research showed that in order to decrease of use to chemical fertilizer and increase the health , The combination of manure and chemical fertilizers and intercropping is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic fertilizers
  • Intercropping
  • Maize
  • grass pea
  • forage Quantitative characteristics