بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت تاثیر محلول پاشی کود هیومیک اسید آهن و سالیسیلیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در اهواز اجرا گذاشته شد. فاکتور اول هیومیک اسید در سه سطح (صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، 2 و 4 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که تفاوت بین سطوح اسید هیومیک آهن از نظر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تفاوت بین سطوح اسید سالیسیلیک هم در تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بود. اثرات متقابل تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی دار بود ودرسایر صفات اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل مربوط به تیمار 100 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید و 4 میلی مولار سالیسیلیک اسید با تعداد 2793 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد  با 1033 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین تعداد غلاف در بوته مربوط به تیمار 100 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید و 4 میلی مولار سالیسیلیک اسید با تعداد 25 غلاف در بوته و کمترین آن در تیمار شاهد  با 15 غلاف در بوته بود. با توجه به این نتایج کاربرد غلظت100 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید و 4 میلی مولار سالیسیلیک اسید نسبت به سایر تیمارها پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components of mung bean under the influence spraying humic acid fertilizer iron and salicylic acid

نویسندگان [English]

  • Abbas Khalili 1
  • Tayeb Sakinejad 1
  • Teymur Babaei Nejad 2
1 M. S. student, Department of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor Department of Soil Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted based on factorial layout with completely randomized block design with 3 replications. The first factor was humic acid fertilizer in three levels (0, 50 and 100 mg/L) and the second factor was salicylic acid at 3 levels (0, 2 and 4 mM). The results showed difference between the levels of Humic iron fertilizer in terms of number of seeds per pod 1000 seed weight, grain yield, biological yield and harvest index at 1% level of probability. The difference between salicylic acid levels was significant in all traits measured at 1% level. In interaction, number of pods per plant and grain yield were significant at 5% probability level, but no significant difference was observed in the remaining traits. The highest grain yield in the interactions of humic acid and salicylic acid was observed in treatment of 100 mg/l humic acid and 4 mM salicylic acid with 2793 kg/ha and the lowest in control treatment with 1033 kg/ha. The highest number of pods per plant was related to treatment with 100 mg / l humic acid and 4 mM salicylic acid with 25 pods per plant and the lowest in control treatment with 15 pods per plant. According to these results, application of concentration of 100 mg/l of humic acid and 4 mM salicylic acid in comparison to other treatments improves the growth analysis and increases the yield and components and is recommended in the region as well.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron Humic Acid
  • Hormones
  • Mung bean
  • Harvesting Index