اثر آفتاب دهی خاک بر ویژگی های خاک و وزن خشک علف‌های هرز در منطقه استهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده

     به منظور بررسی آفتاب­دهی خاک بر جمعیت علف‌های هرز در منطقه استهبان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد.  فاکتورها شامل مدت آفتاب‌دهی در 5 سطح  0، 15، 30، 45 و 60 روز و رنگ پلاستیک در سه سطح شفاف، غیرشفاف و تیره بود. تأثیر مدت آفتاب‌دهی بر وزن خشک کل علف‌های هرز نشان داد که با افزایش مدت آفتاب‌دهی، وزن خشک کل علف‌های هرز کاهش یافت و بین تیمارهای مختلف مدت آفتاب‌دهی، تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. کمترین وزن خشک کل علف‌های هرز (2/36 گرم در متر مربع) در تیمار 60 روز آفتاب‌دهی و بیشترین وزن خشک کل علف‌های هرز (5/162 گرم در متر مربع) در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین هرچه رنگ پلاستیک تیره تر بود، وزن خشک کل علف‌های هرز کاهش یافت. بیشترین وزن خشک (1/95 گرم در متر مربع) در پلاستیک شفاف و کمترین وزن خشک (24/75 گرم در متر مربع) در پلاستیک تیره به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soil solarization on soil characteristics and weeds dry matter in Estahban region

نویسندگان [English]

  • Mohammad hassan Baeshtiagh
  • Farhad Mohajeri
Islamic Azad University, Fasa branch
چکیده [English]

     In order to evaluation of solarization time and plastic color on germination of Amaranthus retroflexus and Sinapis arvensis in Estahban region, this study was carried out in a factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications. Factors included solarization duration at 0, 15, 30, 45 and 60 days, and plastic color at Transparent, non-transparent and dark levels. The effect of solarization duration on total dry weight of weeds showed that with increasing solarization time, dry weight of weeds decreased and there was a significant difference between different treatments of solarization time The lowest dry weight of weeds (36.2 g / m2) was observed in 60 days of solarization and the highest dry weight of weeds (162.55 g / m²) was observed in control treatment Also, the darker the color of the plastic, the total dry weight of the weeds decreased. The highest dry weight (95.1 gr / m2) was obtained in transparent plastic and the lowest dry weight (24.25 g / m2) in dark plastic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solarization
  • Plastic
  • dry weight
  • Weeds