بررسی تاثیر مقادیر متفاوت کود دامی و سوپرجاذب بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر کود دامی و سوپر جاذب به عملکرد و اجزاء عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گیاه ماش رقم پرتو درشرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد استان لرستان آزمایشی در بهار94  به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد.تیمار های این تحقیق شامل  تنش خشکی در کرت های اصلی وسیستم های کودی (کود دامی در سطح (10 تن در هکتار) ، سوپرجازب در در سطح (200کیلو گرم در هکتار) ،50 درصد کود دامی +50 درصد کود سوپر جاذب و شاهد بدون مصرف کودی )درکرت های فرعی با سه تکرار در منطقه رزیلان مهمیل  که با طول جغرافیای 48درجه و 37 دقیقه شرقی و عرض 35 درجه و 25 دقیقه شمالی به اجرا در آمد، مقایسه میانگینی چند دامنه دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین وزن ریشه خشک، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، عملکرد دانه در آبیاری کامل مشاهده گردید. بیشترین طول ریشه،وزن ریشه خشک، ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، عملکرد دانه در هکتار، عملکرد بیولوژیک، در اثر 50% کود دامی +50%کود سوپرجاذب بود.همچنین اثرات متقابل تنش خشکی و نسبت­های کود دامی و سوپرجاذب در صفات تعداد دانه در تک بوته و وزن کل تک بوته معنی دار شد. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد کمی و کیفی ماش در تنش خشکی و نسبتهای مختلف کود دامی و سوپرجاذب حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of manure and superabsorbent on the growth indices and yield of vigna radiata plant under drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Hamed Jafari 1
  • Mehdi Baghi 2
  • payam Pezashkpour 3
1 MSc graduated in Agronomy, Islamic Azad University, Rudehen Branch, Rudehen, Iran
2 Assistant professor in agronomy, faculty of agriculture, Islamic Azad University, Rudehen Branch, Rudehen, Iran
3 Faculty Member, Seed and Plant improvement Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of livestock manure and super absorption on yield and yield components and quantitative and qualitative performance of Mungbean varieties of Radix cultivar in climate conditions of Khorramabad, Lorestan province, the experiment was conducted as split plate in a randomized complete block design with four replications. The research included drought stress in the main plots of fertilizer (livestock manure at the level of 10 tons per hectare), superabsorbent in the level (200 kg ha-1), 50 percent manure + 50 percent of super-adsorbent fertilizer and control without fertilizer) in educational levels Three replications were carried out in the Ridlan area, comparing the Duncan multiplicity range at 5% probability level. The results showed that the highest root dry weight, plant height, leaf dry weight, grain yield were observed in full irrigation. The highest root length, root dry weight, plant height, leaf dry weight, grain yield per hectare, biological yield, was obtained from 50% dry fertilizer + 50% fertilizer super absorption. Also, the effects of drought stress and fertilizer and super-grazing ratio on seed number per plant and total weed weight per plant are significant. The results of the experiment showed that the highest quality and yield of Mungbean was obtained in drought stress and the ratio of fertilizer and superabsorbent fertilizer densities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mungbean
  • manure
  • Super absorbent
  • Drought stress
  • yield