اثرات کود زیستی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 استادیار ،گروه زراعت واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد،ایران

چکیده

آزمایش در شهرستان پلدختر واقع در منطقه میانکوه شرقی روستای چمشک در سال زراعی 97-1396 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با تنش خشکی در 4 مرحله رشدی گشنیز (ساقه دهی، گلدهی، تشکیل دانه و شاهد) بعنوان فاکتور اصلی و کود زیستی نیز در 4 سطح (شاهد، 50، 75 و 100 گرم در هکتار) بعنوان فاکتور فرعی بصورت آغشته سازی بذر اجراء شد. عملکرد میوه و بذر نیز با پیشرفت رشد گیاه (مراحل فنولوژیکی) از تنش کمتر متأثر شد. همچنین با تغییر در مرحله اعمال تنش خشکی و میزان مصرف کود زیستی، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت نیز تغییر کرد و نشان داد که کمبود آب در مرحله ساقه دهی کمترین تأثیر را بر انتقال مواد فتوسنتزی خواهد داشت و با رسیدن گیاه به مراحل پایانی رشد، شاخص برداشت نیز تحت تأثیر تنش کاهش خواهد یافت و از طرفی کود زیستی با افزایش سطح مصرف، انتقال اسیمیلات را افزایش داد. بنابراین در این آزمایش نتیجه گرفته شد که برای استفاده بهتر از منابع رشد و کاهش اثرات منفی آن ها باید به تنظیم مرحله آبیاری و مصرف مناسب کود زیستی توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofertilizer and drought stress on yield and yield components of coriander (Coriander sativum L.)

نویسندگان [English]

  • Yousef Narimani 1
  • kazem Taleshi 2
1 MSc Student in Agronomy, Khorram Abad Branch, Islamic Azad University, Khorram Abad, Iran.
2 Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Experiment on poldokhtar city located in the eastern miyankuh region in chemeshk village in cropping year 2017-18 with split plot in a randomized complete block design (RCBD) with drought stress in developmental stage 4 of coriander (control, stemming, flowering, and seed formation) as the main factor and bio-fertilizers as well as in the 4 levels (control, 50, 75 and 100 g/ha) as sub factor in making seed stained. In this experiment the interaction of drought stress and bio fertilizer phosphate barvar-2 are affected on other traits, vegetative and reproductive. with the progress of plant growth, less influenced by stress, fruit yield and seed (phonological stages). Also, with the change in the process of applying biofertilizer and drought stress, changed biological yield and harvest index, and indicated that the lack of water on stemming stage, the lowest impact on the transmission of the photosynthetic materials and in the final stages, reduced harvest index influenced by the stress. Thus, in this experiment was concluded that better use of the resources to grow and there reduce the negative effects must that be set to an appropriate biofertilizer, irrigation and consumption stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Coriander
  • drought
  • quantitative