تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 1396-1395 در منطقه شال واقع در شهرستان بوئین زهرا با هدف بررسی تأثیر زمان محلول­پاشی و عناصر ریزمغذی بر صفات زراعی گندم بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. زمان محلولپاشی یکی در مرحله ساقاب و در مرحله ظهور سنبله به عنوان عامل اصلی عناصر ریز مغذی در 8 سطح: عدم مصرف (آب خالص) ، آهن، روی، مس، آهن+ روی، آهن+ مس، مس+ روی و آهن+ مس+ روی در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که اثر زمان پاشش (در سطح 5 درصد)، عناصر ریزمغذی (در سطح 1 درصد) و اثر متقابل زمان پاشش × عناصر ریزمغذی (در سطح 1 درصد) بر عملکرد دانه معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثر زمان پاشش بر عملکرد دانه نشان داد که محلول­پاشی در زمان ظهور سنبله باعث افزایش عملکرد دانه گردید. محلول­پاشی در زمان ظهور سنبله با میانگین 6789 کیلوگرم در هکتار نسبت به محلول­پاشی در زمان ساقاب برتری معنی­داری داشت و حدود 5 درصد افزایش نشان داد. نتایج مقایسه میانگین­های اثر ریزمغذی بر عملکرد دانه نشان داد که محلول­پاشی توأم آهن+ مس+روی با میانگین 7483 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت. نتایج مقایسه میانگین­های اثرمتقابل زمان پاشش و ریزمغذی بر عملکرد دانه بیانگر این بود که محلول­پاشی آهن+ مس+روی در زمان ظهور سنبله بیشترین عملکرد دانه را داشت. نتایج همچنین نشان داد که محلول­پاشی در زمان پاشش باعث افزایش عملکرد دانه هر یک از تیمارهای ریزمغذی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of micronutrients foliar application of Fe, Cu, Zn and spraying times on wheat yield

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bazyar
  • Saeid Sayfzadeh
  • Esmaeil Hadidi Masouleh
  • Mohsen Yousefi
Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted in in Boin Zahra area, Qazvin at 2015-2016 in order to investigate the effect of spraying time and micronutrient elements on wheat traits in split plot as randomized complete block design with three replications. The time of spraying at stemming stage and spike emergence stage as main factor and the micronutrient elements in 8 levels: non-consumption (pure water), iron, zinc, copper, iron + zinc, iron + copper, copper + zinc and iron + copper + Zinc in sub plots. The results of analysis of variance showed that the effect of spraying time (at 5% level), micronutrient elements (at 1% level), and the interaction effect of spraying time × micronutrient elements (at 1% level) on grain yield was significant. The results of comparison of the effect of spray time on grain yield showed that spraying during spike emergence increased grain yield. Spraying at the time of emergence of spike with an average of 6789 kg/ha was significantly superior to stemming stage, and increased by about 5%. The results of the comparison of micronutrient effects on grain yield showed that the coagulation of iron + copper + zinc with the mean of 7483 kg/ha had the highest grain yield. The results of comparing the effects of spraying time and micronutrient on grain yield showed that iron + copper + zinc solution had the highest grain yield at spike time. The results also showed that spray application spray increased seed yield of each micronutrient treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Foliar application
  • zinc sulfate
  • spraying time