بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت واحد خرم آباد. دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان

چکیده

آزمایش در شهرستان پلدختر واقع در منطقه میانکوه شرقی روستای چمشک در سال زراعی 97-1396 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با تنش خشکی در 4 مرحله رشدی گشنیز (ساقه دهی، گلدهی، تشکیل دانه و شاهد) بعنوان فاکتور اصلی و کود زیستی نیز در 4 سطح (شاهد، 50، 75 و 100 گرم در هکتار) بعنوان فاکتور فرعی بصورت آغشته سازی بذر اجراء شد. عدم اعمال خشکی (آبیاری معمول) بیش از سایر سطوح تنش در افزایش وزن خشک نقش داشت. شاهد (آبیاری معمول) دارای 1206 کیلوگرم در هکتار و سطوح تنش در مراحل ساقه دهی، گلدهی و تشکیل دانه به ترتیب 1088، 1095 و 1144 کیلوگرم در هکتار وزن خشک داشتند. بیشترین درصد، عملکرد و محتوی لینانول نیز از تنش در مراحل پایانی رشد (تشکیل دانه) و 100 گرم کود زیستی بدست آمد (به ترتیب برابر با 72/0 درصد، 38/21 کیلو گرم/هکتار و 3/517 گرم/میلی لیتر روغن). بنابراین در این آزمایش نتیجه گرفته شد که برای کاهش اثرات منفی تنش خشکی و افزایش کیفیت باید به مصرف کودهای زیستی توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Drought Stress and Phosphate Barvar-2 on Qualitative Traits of coriander (Coriander sativum L.)

نویسندگان [English]

  • Yousef Narimani 1
  • Kazem Taleshi 2
1 MSc Student in Agronomy, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch
2 Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Experiment on poldokhtar city located in the eastern miyankuh region in chemeshk village in cropping year 2017-18 with split plot in a randomized complete block design (RCBD) with drought stress in developmental stage 4 of coriander (control, steming, flowering, and seed formation) as the main factor and bio-fertilizers as well as in the 4 levels (control, 50, 75 and 100 g/ha) as sub factor in making seed stained. In this experiment the interaction of drought stress and bio fertilizer phosphate barvar-2 are affected on qualitative traits. Non-stress (original irrigation) more than other stress levels hade role in dry weight increased. Control (original irrigation) bearing 1206 kg/ha and stress levels in stemming, flowering and seed formation 1088, 1095 and 1144 kg/ha hade dry weight, respectively.The maximum percentage, yield and linanool content were belonged to in the final stages of growth (seed formation) and 100 gr/ha barvar-2 (0.72%, 21.38 kg/ha and 517.3 gr/ml oil). Thus, in this experiment was concluded that for reduce the negative effects of water stress and quality increase must that be careful using biofertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Plants
  • Biofertilizer
  • lack water
  • qualitative traits