اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات،واحد تبریز،دانشگاه ازاد اسلامی،تبریز ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی کود هیومکس در مراحل مختلف رشد، بر عملکرد کمی و کیفی و برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی ارقام جو دیم آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 95-1394 در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد و در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم­آباد اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل عامل رقم، شامل سه رقم (ماهور، مورالس و خرم) و عامل محلول­پاشی کود هیومکس در چهار سطح شامل (محلول­پاشی آب مقطر، محلول­پاشی در مرحله ساقه­دهی، سنبله­دهی، مراحل ساقه­دهی و سنبله­دهی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین ارتفاع بوته و محتوای نسبی آب برگ در رقم خرم، و بیشترین وزن هزار دانه در رقم ماهور و بیشترین شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در رقم مورالس دیده شد. بیشترین ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی بود. همچنین بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تیمار محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی در رقم خرم مشاهده شد. در کل نتایج آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد کمی و کیفی جو در بین عوامل مورد بررسی از محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی و در رقم مورالس به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Humax Fertilizer on Height, Yield and Some of Physiological Traits of Three Dry Land Farming Barley Varieties at Khorram Abad Region

نویسندگان [English]

  • Saeideh Mansouri 1
  • Ghodratolla Shakarami 2
1 MSc graduated of agronomy and plant breeding, college of agriculture, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Khorram Abad, Iran
2 PhD student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of foliar fertilizer Humax in different growth stages on yield and quality and some morphological traits and barley cultivars a factorial experiment in a randomized complete block level in climatic conditions in the crop year 2014-2015 city ​​of Khorramabad and in agricultural research station was run. Treatment consisted of a number (three cultivar: Mahoor, Morales and khorram) and foliar fertilizers Humax in four levels (sprayed with distilled water, sprayed at stem elongation, heading and stem elongation and heading). Results showed that the highest plant height and leaf relative water content of water in the Khorram, the maximum length of spike and grain weight in the Mahoor. Highest leaf area index, biological yield, grain yield observed in Morales. Highest plant height, leaf area index, biological yield and grain yield observed in foliar application of Humax fertilizer at both. The highest relative water content in the foliar application at both stages observed in the Khorram. In general, the results showed that the highest quantitative and qualitative yield of barley was obtained from the humic fertilizer application in two stages of stemming and spiking in Morales cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barley
  • Variety
  • Humax fertilizer
  • Grain yield
  • Dry farming