تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

2 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

تشخیص وضعیت رشد گیاهان دارویی در شرایط مختلف آبیاری و تنش خشکی میتواند راهنمای کشت گیاهان مقاوم در مناطق خشک یا کم آب باشد. جهت ارزیابی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر شاخص­های فیزیولوژیک رشد گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار، در بهار و تابستان 1388 در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل: I1=60 ، I2=120 و I3=180  (بصورت میلیمتر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاسA ) در کرت­های اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل کود دامی در سه سطح شامل: 0 ، 15 و 30 تن در هکتار بود که به همراه قارچ میکوریزا در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج 4 مرحله نمونه برداری نشان داد که کاربرد 30 تن در هکتار کود دامی و کاربرد میکوریزا در شرایط بدون تنش ماده خشک، سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول را افزایش داد. همچنین بعد از اعمال تنش شاخص­های فیزیولوژیکی کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cattle manure and mycorrhiza on growth physiological indices of naked seed pumpkin in different moisture conditions

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yousefi 1
  • Jahanfar Daneshian 2
1 Islamic Azad University, Takestan Branch, Department of Agriculture, Takestan, Iran
2 Professor of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Detection of medicinal plants growth under different irrigation conditions and drought stress can be a guide to planting resistant plants in arid or low water areas. In order to evaluate the effect of manure and mycorrhizal fungi on physiological indices of growth of naked seed pumpkin seedlings (cucurbita pepo L.) in underwater stress conditions, a split factorial in randomized complete block design with four replications in spring and summer 2009 The research center of Faizabad, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research Center, was conducted. Irrigation at three levels including: I1 = 60, I2 = 120 and I3 = 180 (millimeter evaporation from a class A evaporation pan) in the main plots that were applied in the pre-flowering stage and the manure factor was at three levels: 0, 15 and 30 ton/ha, along with mycorrhizal fungi in two levels (application and non-application) in subplots. The results of four sampling stages showed that application of 30 tons per hectare of manure and application of mycorrhiza in dry matter conditions increased dry matter, relative growth rate and growth rate of crop. Also, after applying stress, physiological indices decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle manure
  • Mycorrhiza
  • Drought stress
  • Growth indices
  • naked seed pumpkin