اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) آزمایشی در شهرستان خرم آباد در سال 1395 اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود. تیمارها شامل تنش خشکی در 4 سطح شامل:S1=  شاهد (آبیاری طبق عرف)، S2= تنش خشکی در مرحله ساقه دهی (رویشی)، S3= تنش خشکی در مرحله گلدهی (زایشی) S4= تنش در مراحل رویشی+ زایشی به عنوان تیمار اصلی و تیمار های سطوح مختلف اسید هیومیک در 4 سطح شامل H1= شاهد (بدون مصرف اسید هیومیک)، H2= اسید هیومیک (50 میلی گرم در لیتر)، H3= اسید هیومیک (100 میلی گرم در لیتر) و H4= اسید هیومیک (150 میلی گرم در لیتر) به عنوان تیمار فرعی بودند. صفات اندازه گیری شامل، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد دانه در بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر بیشتر صفات و اثر متقابل آنها بر تعداد شاخه اصلی و فرعی در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است. بیشترین عملکرد دانه در تیمار 150 (میلی گرم در لیتر) محلول پاشی اسید هیومیک به میزان 1182/56 (کیلوگرم در هکتار) و تیمار بدون تنش خشکی (S1H4) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of drought stress and humic acid on yield and yield component traits of Coriandrum sativum L. plant in the Khoram abad condition

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Tahery Mosavi 1
  • Kazem Taleshi 2
1 M. S. student, Department of Agronomy, Khorramabad branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of drought stress and humic acid on yield and yield component traits of Coriandrum sativum L. plant in the Khoram abad condition an experiment was conducted split-plot design in a completely randomized block design three replications, in Kkoram abad, Lorestan province in 2016. The experimental treatments including of different levels of drought stress at main factor such as:  S1= regular irrigation (control), S2= Non irrigation at stem growth S3= Non irrigation at bloom growth stage S4= Non irrigation at stem and bloom growth stage, were assigned main plot and spraying different concentrations of humic acid; h1= non humic acid (control), 50, 100 and 150 (mil mg/L) as a sub plot. In this research, the characters of number of main and sub branches, number of seed per plant, number of umbel per plant, number of seed per umbel, 1000 seed weight, seed yield and biological yield were estimated. The results showed that drought stress and humic acid could have a very significant impact on yield and yield component. Drought stress decries yield and yield component but humic acid had positive effect on decries yield and yield component. The highest seed yield (1182.56 kg/ha) obtain at non drought stress and 150 (mg/L) humic acid treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Humic acid
  • yield
  • Yield component
  • Coriander