‏ اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) ‏‏(‏‎ Lolium perenne L‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 'گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ایران

چکیده

‏ به منظور مطالعه اثر کمپوست و قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات رشدی چمن (گونه چچم) یک آزمایش ‏گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تولیدات گیاهی شهرداری مشهد در ‏سال زراعی 95-1394 انجام شد. عوامل آزمایش شامل 5 سطح کمپوست (0، 1، 3، 5 و 7 درصد وزنی خاک گلدان) و ‏دو گونه قارچ میکوریزا در چهار سطح [(عدم کاربرد (شاهد)، گونه‌های ‏‎ Glomus mosseae، ‏‎ Glomus ‎intraradices‏ و ترکیب دو گونه] بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کمپوست بر تمام صفات و اثر قارچ ‏میکوریزا بر طول، وزن تر و وزن خشک ریشه، طول برگ، نسبت ریشه به اندام هوایی، و میزان کلروفیل معنی دار بود. ‏ولی اثر متقابل دو عامل بر هیچ یک از صفات معنی دار نبود. بر اساس مقایسه میانگین صفات، بیشترین مقادیر تمامی ‏صفات (جز نسبت ریشه به اندام هوایی) در تیمار 5 درصد وزنی کمپوست به دست آمد. بالاترین نسبت ریشه به اندام ‏هوایی نیز تحت تاثیر 7 درصد وزنی کمپوست حاصل شد. بیشترین وزن تر، خشک و طول ریشه، نسبت ریشه به اندام ‏هوایی و میزان کلروفیل (عدد اسپد) تحت تاثیر ترکیب دو گونه قارچ میکوریزایی ‏G. mosseae‏ و ‏‎ Glomus ‎intraradicesبه دست آمد. به طور کلی نتایج این مطالعه اثر مثبت کاربرد کمپوست بر تمامی خصوصیات رشدی و ‏قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشدی ریشه چمن را نشان داد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mycorrhizal fungi and compost on growth ‎characteristics of lawn (Ray grass/ Perennial ryegrass) ‎species (Lolium perenne L.)‎

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Nabavi Kalat 1
  • Parvaneh Nezamolmolki 2
  • Reza Sadrabadi Haghighi 3
1 Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Agronomy and plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad Iran
3 Agronomy and plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of mycorrhizal fungi and compost on some of the growth ‎characteristics of lawn (Ray grass/Perennial ryegrass) a greenhouse experiment was conducted ‎in factorial in completely randomized design with 3 replications at Plant Productions Center, ‎Mashhad Municipality, during cropping season 2015-2016, Mashhad, Iran. The factors were ‎included five levels of compost (0, 1, 3, 5, and 7 Wt% flower pot soil) and two species of ‎mycorrhizal fungi in four levels (Without application (Control), Glomus intaradices, Glomus ‎mosseae and Glomus intaradices + Glomus mosseae). The result of variance analysis showed ‎that the effect of compost on all traits, and mycorrhizal fungi on leaf length, root length, root ‎fresh and dry weight, root length / shoot length and chlorophyll content were significant. ‎However the effect of interaction between the two factors on traits was not significant. Based ‎on mean comparison of traits, the highest amount of all traits (Expect: root length/shoot ‎length) were obtained by 5% compost. The highest amount of root length/shoot length ‎obtained by 7% compost. The most root length, root fresh and dry weight and root ‎length/shoot length were influenced by Glomus intaradices + Glomus mosseae application. ‎Overall, the results of this study showed positive effect of the application of compost on all ‎traits and mycorrhizal fungi on root growth characteristics of lawn.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorophyll content
  • dry weight
  • Fresh weight
  • root length