بررسی و ارزیابی مدل آکواکراپ در برآورد عملکرد گندم در مدیریت های مختلف حاصلخیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک،موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران.

2 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

چکیده

عملکرد محصول گندم به دلیل عدم تأمین کود موردنیاز در زمان و به مقدار کافی و متناسب با سطح زیر کشت تحت تاثیر قرارمی‌گیرد. مدل آکواکراپ یکی از مدل‌های گیاهی است که از قابلیت و کارایی مناسبی نسبت به سایر مدل‌های گیاهی از بعد آبیاری و حاصلخیزی برخوردار است. در این پژوهش دو مدیریت مختلف کودی برای گندم درنظر گرفته شده و با نتایج شبیه سازی شده توسط مدل اکواکراپ مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد. در سال اول تحقیق تاثیر شرایط حاصلخیزی خاک(شرایط بهینه تغذیه‌ای) و شرایط موجود در منطقه حمیدیه در سه پایلوت اندازه گیری و سپس توسط مدل آکواکراپ واسنجی و شبیه سازی شد. در سال دوم، دو مدیریت کود دهی شامل مدیریت زارع و شرایط مناسب حاصلخیزی بمنظور اعتبارسنجی شد. متوسط عملکرد گندم در پایلوت های منتخب در شرایط زارع (کود‌دهی معمول) 7/2 تن در هکتار بوده و متوسط مقدار شبیه سازی آن با مدل آکواکراپ 6/2 تن در هکتار گردیده است. با توجه به نتایج مذکور مقادیر شبیه سازی شده عملکرد گندم با مدل آکواکراپ قرابت و همخوانی بالایی با مقادیر عملکرد اندازه گیری شده در شرایط زارع دارد. نتایج حاصل از اعتبار سنجی در سال دوم نشان داد که در شرایط مناسب حاصلخیزی متوسط عملکرد دانه گندم اندازه گیری شده و شبیه سازی شده بترتیب 5/4 و 3/4 تن در هکتار می باشد(5 درصد خطا) و بیانگر این است که مدل آکواکراپ از قابلیت و کارایی بالایی در شبیه سازی عملکرد دانه گندم در مدیریت های مختلف کودی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Aquacrop Model for predicting wheat yield indifferent fertilizer managments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Emdad 1
  • Arash Tafteh 2
1 Irrigation and soil physics department, SWRI, Karaj Iran
2 Irrigation and soil physics department, SWRI, Karaj.Iran
چکیده [English]

Lack of supply fertilizer (on time and sufficient quantitities) affects wheat yield. On the other hand, in most of the Khozestan soils, soil organic carbon is very low and ferilizer managment is very poor. The climatic data required in Aquacrop model was collected from sinoptic metereological wheather station of Ahvaz. In this research, to different fertilizer management inclouding regular fertilizer management by farmer and non-limited fertilzer for whaet production has been considered. Based on farm management and phenological stage of wheat plant, grain yield is measured and compared with the results that simulated by Aquacrop model. in the first year, effect of different fertilizer management( optimal nutritional condition) and farmer fertilizer management in three pilots of hamidiyeh was investigated. After that simulation and validation of data has been conducted using Aquacrop model. In the second year two fertilizer management inclouding farmer and non-limited fertilizer management were used for data verification and compaired with that resulted in first year. The average wheat yeild in regular fertilizer that measured and simiulated by Aquacrop model were about 2.7 and 2.6 ton/h respectively. Data simulation of wheat yield showed a close results with measured data in field condition. The results of second year showed that in non-limited fertilizer condition, the wheat yield in measured and simulation condition by Aquacrop are 4.5 and 4.3 t/h respectively(with 5%Error). These results demonstrated that Aquacrop model has high performance and ability for crop yeilds simulation in different fertilizer managements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer management
  • Yield simulation
  • Wheat
  • Crop model