بررسی روش کنترل شیمیایی وکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دکتری گروه زراعت و کارشناس ارشد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران.

2 دکتری گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی شیوه کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزرعه سیب زمینی (Solanum tuberosum) با تکیه برکاهش مصرف دز علف‌کش‌های ریم سولفورون و سولفوسولفورون آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار و 15 تیمار علف‌کش شامل (تیتوس، آپیروس و باکسر)، تیتوس (25، 50 و 75 درصد)، آپیروس (25، 50 و 75 درصد)، باکسر (به همراه 25، 50 و 75 درصد تیتوس)، باکسر به همراه 25، 50 و 75 درصد آپیروس و شاهد( وجین و بدون وجین) در بهار سال 1395 در اراضی آب و خاک پارس واقع در جاده مشکین دشت کرج انجام گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل درصد کاهش وزن خشک علف‌های هرز به تفکیک گونه و ضریب تأثیر (کارایی) علف‌کش‌ها، طی 30 و 45 روز پس از سمپاشی و در مرحله برداشت تعداد غده‌های ریز و درشت، وزن غده‌های ریز و درشت، قطر غده‌های ریز و درشت و عملکرد غده سیب زمینی اندازه‌گیری شدند. در بین تبمارهای مورد بررسی بیشترین ضریب تأثیر(کارایی) علف‌کش‌ مربوط به تیمار باکسر با 75% آپیروس بود.کمترین کارایی علف‌کش مربوط به تیمار 25% تیتوس (75/15%) بود؛ همچنین تیمار 75% آپیروس باعث کاهش 64 درصدی وزن خشک علف‌های هرز پهن برگ و 62 درصدی وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ شد و با ضریب تأثیر 2/64% نسبت به شاهد عدم وجین، کارایی خوبی نسبت به باکسر 3 لیتر در هکتار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Chemical Control Method and Reduced Intake of Rim Sulfuron and Sulfosulfuron Herbicides in Potato (Solanum tuberosum)

نویسندگان [English]

  • Ehsan olah jalili 1
  • Farnaz Ganj abadi 2
1 Plant Protection, Agriculture Jihad of Eshtehard, Alborz Province
2 Ph.D. Department of Agriculture, Shahr-e-Quds, Islamic Azad University
چکیده [English]

In order to investigate the chemical control method of weed potato (Solanum tuberosum) weeds based on a reduced dose of rim sulfurone and sulfosulfuron, a randomized complete block design with four replications and 15 herbicide treatments including Titus, Apyrus and Boxer, Titus 25%, 50% And 75% of the tested dose, Apyrus 25%, 50% and 75% of the tested dose, Boxer with 25%, 50% and 75% of the dose of Titus, Boxer with a 25%, 50% and 75% of the dose of Apyrus, Control without weed and Control in the presence of weed The 25 May 2016 was carried out in Pars water and soil lands located on Mashkin-e-Dashte road of Karaj. The investigated factors included dry weight percentage of weeds by species and herbicide efficiency during 30 and 45 days after spraying and at the harvesting stage, the number of small and large tubers, the weight of the small and large tubers, the diameter of the small and large tubers, and Potato tuber function was measured. Among the investigated treatments, the highest impact factor (herbicide efficiency) was related to Boxer treatment with 75% of the Apyrus dose. The lowest herbicide efficacy was related to treatment with 25% Titus dose (15.75%); also, treatment with 75% of the Apyrus dose reduced the weight of 64% Dry broadleaf weeds and 62% dry weeds were leafy weeds and had a good yield of Baxer 3 Lit/ha with a coefficient of effect of 64.2% compared to non-weeding control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosulfucarp
  • Rimsulfuron
  • Sulfosulfuron
  • yield
  • Effectiveness of herbicide