تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ واﺣﺪ ﺧﺮم آﺑﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺧﺮم آﺑﺎد، اﯾﺮان

چکیده

چکیده:
توانایی دانه در جوانه زدن در غلظت زیاد نمک در خاک اهمیت حیاتی برای زنده ماندن و حفظ بسیاری از گونه های گیاهی است. و تنش شوری از مهمترین محدودیت زیست محیطی است که بیشترین محدودیت در تولیدات گیاهان است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک در شرایط آزمایشگاهی بود. بنابراین به منظور بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بزرک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در سال 1396 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل فاکتور اول شامل سه واریته بزرک (ایرانی، فرانسوی و کانادایی) و فاکتور دوم شامل چهار سطح شوری (شاهد، 80 و 160 میلی مولار در لیتر نمک سدیم) بود. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک تاثیر معنی داری داشت (p<0.05). مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با افزایش سطوح تنش شوری سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، وزن ریشه چه و وزن گیاه چه کاهش یافته است (p<0.05). ولی میزان ضریب آلومتریک افزایش داشته است. و همچنین در بین ارقام بزرک مورد آزمایش رقم های کانادایی و فرانسوی توانسته اند بیشترین میزان وزن ساقه چه را نسبت رقم ایرانی در شرایط تنش شوری بدست بیاورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity stress on germination characteristics of Flaxseed (Linum usitatissimum L.)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hasanvand 1
  • Kazem Taleshi 2
  • Noshin Osoli 2
  • Hmir Hossein Papaei 1
  • Milad Dehestani 1
1 MSc, Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The ability of seeds to germinate at high salt concentration in the soil is crucial importance for the survival and perpetuation of many plant species. Salt stress is a major environmental constraint most limiting plant productivity. The purpose of this study was to investigate the effect of salinity stress on seedling germination characteristics in laboratory conditions. Therefore, in order to investigate the effect of salinity stress on Flaxseed (Linum usitatissimum L.) germination indices, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications at the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khorramabad, in 1396. The experimental treatments included the first factor including three varieties of flax (Iranian, French and Canadian) and the second factor included four levels of salinity (control, 80 and 160 mM / L Nacl). The results of variance analysis showed that different treatments of salinity stress had a significant effect on germination characteristics of flax seed (p <0.05). Mean comparison showed that by increasing salinity, germination speed , germination percentage ,shoot length and root length and root and shoot dry weight decreased (p<0.05). But the allomtric rate increased. Also, Canadian and French cultivars were able to obtain the highest shoot weight in terms of Iranian cultivars in terms of salinity stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • salinity stress
  • Germination" Flaxseed
  • (Linum usitatissimum L.)