بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند جهاد کشاورزی

2 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر چند علف کش بر کنترل علف های هرز و عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. فاکتور علف کش شامل شاهد ( عدم مصرف علف کش )، ارادیکان، ارادیکان + تو، فور- دی و لاسو + تو، فور- دی در کرتهای اصلی و رقم شامل سینگل کراس های 604 ، 647 و 700 در کرت های فرعی بررسی شد. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه ذرت با میانگین 683/9 تن در هکتار از تیمار ترکیبی مصرف پس رویشی لاسو + تو، فور- دی حاصل گردید همچنین نتایج نشان داد که اثر تیمار علف کش بر صفات وزن خشک علف های هرز، تراکم علف های هرز معنی دار گردید. در این آزمایش نیز سطح برگ حقیقی، وزن خشک برگ حقیقی و تعداد برگ حقیقی ذرت در رابطه با علف کش مورد بررسی قرار گرفت. بطوریکه بیشترین وزن خشک و سطح برگ حقیقی مربوط به مرحله D7:( 105 روز پس از کاشت) و بیشترین تعداد برگ حقیقی در مرحله D3: (45 روز پس از کاشت) بدست آمد. بنابراین این تیمار ترکیبی به دلیل کنترل موثر علف های هرز بویژه در اوایل دوره رشد ذرت که از توان رقابتی کمی برخوردار است قابل توصیه می باشد.
کلید واژه ها: علف های هرز، ارادیکان، توفوردی، آلاکلر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of herbicides on weed management of maize varieties

نویسندگان [English]

  • ali valipour 1
  • masoud rafiee 2
1 Agricultural Jihad employee
2 Assistant Professor of Agricultural Research Center of Lorestan
چکیده [English]

Abstract

To evaluate the effect of several herbicides on weed control and yield components and yield components of three maize cultivars, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications. The herbicide including control (H1=non-herbicide),H2= erydicans,H3= erydicans and 2.4.D,H4= lassou + 2.4.D in main plots and cultivars including V:v1= 604,v= 647 and v3= 700 were investigated in sub plots. The results showed that the highest yield of corn with an average of 9.683 tons per hectare was obtained from post-emergence consumption of Laso2.4.D, and the results showed that the effect of herbicide treatment on weed dry weight, weed density Weeds are meaningful. In this experiment, the true leaf area, dry weight of the leaf and the number of true leaves of corn in relation to herbicide were investigated. The highest dry weight and true leaf area were obtained for stage D7 (105 days after planting) and the highest number of true leaves in stage D3 (45 days after planting). Therefore, this combination treatment is recommended for effective control of weeds, especially in the early period of corn growth, which has a low competitive ability.

Key words: weed. Eradican, 2,4-D, Alacolor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: weed. Eradican
  • 2
  • 4-D
  • Alacolor