ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند جهاد کشاورزی

2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر، پلدختر، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی واکنش سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) به علف‌کش ها در پلدختر (جنوب لرستان) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل H1= شاهد (عدم مصرف علفکش)، H2= ارادیکان (قبل ازکاشت) و H3= آلاکلر( پس ازکاشت و قبل ازجوانه زنی) و فاکتور فرعی شامل سه هیبریدV1= رقم704، V2= رقم 499 وV3= رقم640 بودند. نتایج نشان داد که علف‌کش ها اثر معنی‌داری برصفات، عملکرد دانه، طول بلال و قطر بلال دارند. بطوریکه بیشترین عملکرد دانه از تیمار علفکش آلاکلر با 7785 کیلوگرم در هکتار بدست آمد و این تیمار نشان داد که از کارایی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد اثر متقابل علف‌کش و رقم بر صفات وزن هزاردانه، عملکرد ماده خشک، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف و ارتفاع تا بلال معنی دار گردید. بطوریکه بالاترین عملکرد دانه متعلق به اثر متقابل علفکش آلاکلر و رقم 704 به میزان 8335 کیلوگرم در هکتار دست آمد. و نشان داد که رقم 704 از ظرفیت بالایی جهت افزایش عملکرد برخوردار است. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از تیمار آلاکلر ( پس از کاشت و قبل از جوانه زنی) به دلیل مهار مؤثر علف‌های‌ هرز به ویژه در اوایل دوره رشد ذرت که از توان رقابتی کمی برخوردار است و استفاده از رقم 704 به دلیل ظرفیت بالای تولید می تواند در مناطق جنوبی لرستان بویژه پلدختر قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Some Weeders on Quantitative and Qualitative Characteristics of Three Maize Hybrids (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • ali valipour 1
  • Kamran Hashemi 2
  • Masoud Rafiee 3
1 Agricultural Jihad employee
2 Management of Agriculture Jihad in Poldokhtar, Poldokhtar, Iran
3 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Research Center, Agricultural Research and Education Center, Lorestan Province, Agricultural Research and Training Organization, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the reaction of three maize hybrids (Zea mays L.) to herbivores in Poldokhtar (south of Lorestan). The experiment was a factorial based on randomized complete block design with four replications. The main factor included H1 = control (non-herbicide), H2 = Eradicans (before planting) and H3 = Alachlor (after planting and before salting) and the sub factor including three hybrids V1 = 704, V2 = 499 and V3 = 640. The results showed that herbicides had a significant effect on grain yield, ear length and ear diameter. The highest grain yield was obtained fromAlachlor herbicide treatment with 7785 k/ ha and this treatment showed that it is more efficient than other treatments. The results also showed that interaction of weed and cultivar on 1000 seed weight, dry matter yield, grain yield, number of seeds in row and height to ear were significant. The highest grain yield was obtained from the interaction between Alachlor herbicide and 704 (8335 k/ha). And showed that the 704 has a high capacity to increase performance. In general, the results showed that the use of Alachlor treatment (after planting and before germination) due to the effective control of weeds, especially in the early growth period of maize, with a low competitive ability, and the use of the 704 variety The reason for the high capacity of production can be recommended in southern Lorestan, especially Poldokhtar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • cultivar
  • weed
  • Alachlor
  • Aradicans