بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.) رقم میهن تحت تأثیر محلول-پاشی هیومیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کشاورزی_زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

افزایش عملکرد محصولات زراعی، به‌ویژه گندم به‌دلیل داشتن بیشترین سطح کشت و مصرف در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هیومیک‌اسید به‌عنوان یک اسیدآلی طبیعی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست‌محیطی جهت بالا بردن عملکرد دانه در گندم به خصوص در شرایط متغییر محیطی می‌تواند موثر واقع شود. به-منظور ارزیابی اثر محلول پاشی هیومیک‌اسید بر عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات زراعی گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1396-1395 در منطقه بیرانشهر(لرستان) اجرا شد. عوامل شامل محلول پاشی با هیومیک‌اسید در چهار سطح با غلظت‌های (شاهد، 1، 2 و 3 در هزار) و مراحل رشد (شامل پنجه‌دهی، ساقه‌دهی، سنبله‌دهی) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل هیومیک‌اسید در مرحله رشد صفات عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین صفات کیفی نظیر پروتیین دانه و عملکرد پروتیین را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد و بیشترین عملکرد دانه با افزایش 6/33 درصد در هکتار، در تیمار محلول‌پاشی با غلظت 2 در هزار در مرحله پنجه‌دهی به دست آمد. صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، طول‌سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن هزار دانه دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد دانه بودند. یافته‌ها نشان داد که محلول‌پاشی با هیومیک اسید می‌تواند موجب بهبود خصوصیات رشد و عملکرد دانه گندم رقم میهن گردد و می‌توان در جهت افزایش عملکرد اقتصادی این محصول مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of humic acid foliar application on quality and quantitive yield and agronomic charactristics of wheat plant (Triticum aestivum L.) in beiranshahr region (Lorestan)

نویسندگان [English]

  • Hamid Beiranvand
  • Ali khourgamy
Department of Agronomy, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Increasing the yield of crops, especially wheat, has a special importance due to the highest cultivation and consumption in the country. Humic acid, as a natural organic acid derived from humus and other natural resources, can be effective without adverse environmental effects to increase grain yield in wheat, especially in environmentally variable conditions.In order to evaluate the effect of humic acid foliar on quantitative and qualitative yield and some agricultural characteristics of wheat (Triticum aestivum L.), a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications In the crop year 2016-2017 in Biranshahr (Lorestan) region was conducted. Such factors include spraying with humic acid at four concentrations (zero, control H1), (one in a thousand, H2), (two thousand, H3), (three thousand H4) and spraying time of tillering (F1), Stemming (F2), spike (F3) they were. The results showed that the interaction of humic acid in growth stage significantly affected yield and yield components as well as qualitative traits such as protein protein and protein yield and the highest grain yield was obtained with increasing of 33.6% per hectare in the treatment with 2% concentration at the tillering stage. Biological yield, harvest index, grains per spike, spike length, number of spikelets per spike, grain weight has a significant positive correlation with seed yield. The results showed that spraying with humic acid can improve the grain yield and grain yield of wheat cultivars and can be considered in order to increase the economic performance of this product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Humic acid
  • Seed protein
  • Seed yield