تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

    این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محلول­پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا انجام شد. تحقیق حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عوامل مورد آزمایش شامل: محلول­پاشی عناصر ریزمغذی در 4 سطح (M1: آب خالص (شاهد)، M2: محلول­پاشی آهن، M3: محلول­پاشی روی و M4: محلول­پاشی آهن + روی) و ارقام کلزا (V1: اکاپی و V2: نپتون) که به صورت فاکتوریل در کرت­های آزمایشی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و محلول­پاشی در سطح یک درصد بر عملکرد دانه معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر رقم بر عملکرد دانه نشان داد که رقم نپتون با میانگین 3441 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم اکاپی با میانگین 3091 کیلوگرم در هکتار برتری معنی­داری داشت. نتایج مقایسه میانگین­های اثر محلول­پاشی بر عملکرد دانه نشان داد که محلول­پاشی آهن + روی با میانگین 3526 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of iron and zinc on quantitative and qualitative yield of two rapeseed cultivars

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moradi 1
  • Saeid Sayfzadeh 2
  • Mohsen Yousefi 3
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
2 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

This research was carried out in order to investigate the effect of iron and zinc soluble irrigation on quantitative and qualitative yield of two rapeseed varieties. The present study was carried out in a factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications. The investigated factors included micronutrient foliar application in 4 levels (M1: pure water (control), M2: iron sulfate, M3: Zinc sulfate, M4: iron + zinc sulfate), and rapeseed (V1: Okapi and V2: Nepton), which were factorial in experimental plots. The results of analysis of variance showed that the effect of cultivar and solubility at 1% level on grain yield was significant. The results of the comparison of mean of cultivar effect on grain yield showed that Neptune cultivar with a mean of 3441 kg. ha-1 had a significant superiority with the average of 3091 kg. ha-1 than the aphid cultivar. The results of the comparison of the average of the effect of solubility on grain yield showed that Zinc + Zinc solution had the highest seed yield with an average of 3526 kg. ha-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapeseed
  • oil percentage
  • Grain yield
  • soluble
  • iron sulfate