تاثیر دو گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی سه رقم گندم آبی در منطقه خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

کیفیت گندم تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله رقم، خلوص ژنتیکی، خلوص فیزیکی، قوه نامیه، قدرت جوانه زنی و قابلیت زنده بودن بذر قرار می‌گیرد. در حال حاضر کودهای بیولوژیک به عنوان گزینه‌ای جایگزین برای بخشی از کودهای شیمیایی، به منظور افزایش حاصل‌خیزی خاک در تولید محصولات در کشاورزی پایدار مطرح شده‌اند به منظور بررسی اثر تلقیح گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارقام گندم آبی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم‌آباد واقع در 5 کیلومتری این استان اجرا گردید. عامل‌های مورد آزمایش شامل عامل رقم (در سه سطح چمران2، مهرگان و شوش) و عامل تلقیح با میکوریزا (در چهار سطح شامل عدم تلقیح، تلقیح با قارچ گلوموس اینتراردیسز، تلقیح با قارچ گلوموس موسیا و تلقیح با هر دو گونه قارچ) بودند. نتایج آزمایش نشان داد جهت حصول عملکرد کمی و کیفی بالا تلقیح با هر دو گونه قارچ در رقم شوش در منطقه خرم‌آباد می‌تواند مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of two Mycorrhiza Fungi Species on Yield, Yield Components and Some of Physiological Traits of Three Irrigated Wheat Cultivars in Khorram Abad Climate Conditions

نویسندگان [English]

  • Negar Yaqubi 1
  • Manouchehr Sayyah far 2
1 MSc student, Khoramabad Branch, Islamic Azad University, Lorestan, Iran.
2 Assistant professor, Seed and Plant Improvement Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of inoculation of different species of mycorrhizal fungi on yield, yield components and morphological characteristics of wheat cultivars, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in a research field of Cerebryan Agricultural Research Station, Chenghai, Khorramabad It was run 5 km from the province. The tested factors included cultivar (in three levels of Chamran 2, Mehregan and Susha) and inoculum with mycorrhiza (in four levels including inoculation, insemination with Glomus Intardissis, inoculation with Glomus mosaicum and inoculation with both species of fungi. The results of this study showed that for quantitative and qualitative yield, inoculation with both species of fungi could be appropriate in Shoush cultivar in Khorramabad region.The tested factors included cultivar (in three levels of Chamran 2, Mehregan and Susha) and inoculum with mycorrhiza (in four levels including inoculation, insemination with Glomus Intardissis, inoculation with Glomus mosaicum and inoculation with both species of fungi. The results of this study showed that for quantitative and qualitative yield, inoculation with both species of fungi could be appropriate in Shoush cultivar in Khorramabad region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • cultivar
  • mycorrhizal fungus
  • Grain yield