ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علوم باغبانی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ایران

2 استان گلستان-گرگان-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

3 دانشجوی دکترا ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

شوری خاک یکی از تنش‌های اصلی گیاهان قلمداد می‌شود اسیدسالیسیلیک در تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی مختلف و رشد و نمو گیاه نقش دارد. به این منظور آزمایشی با هدف بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی صفات گیاه توت فرنگی در شرایط شوری و به صورت فاکتوریل در قالب طر ح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار در 3 تکرار و در مجموع بر روی189 بوته با غلظت‌های متفاوت اسیدسالیسیلیک (0،2 و4 میلی مولار) در شرایط تنش شوری با سطوح (0، 5 و 10 دسیمنس) بر روی برخی از خصوصیات مرفولوژیکی(ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک بوته) و فیزیولوژیکی(مواد جامد محلول و اسیدیته) و عملکرد(تعداد گل در بوته، تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد میوه) در سال زراعی 98-1397 در شهرستان آزادشهر استان گلستان در دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس (Fragaria × ananassa Duch. Cv. Queen Eliza and Paros) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تنش شوری بطور معنی داری سبب کاهش رشد رویشی و زایشی گیاه شده با افزایش غلظت آن میزان تاثیرگذاری آن بیشتر است و کاربرد اسیدسالیسلیک به طورمعنی داری سبب افزایش رشد این صفات شد. در بین غلظت های مه پاشی شده اسیدسالیسلیک، بالاترین میزان تعداد گل، تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد در تیمار 2 میلی گرم در لیتر اسیدسالیسلیک داشت. در برهمکنش این دو تیمار بالاترین میزان کیفیت میوه در تیمار (شوری 5 dS/m × 4 میلی مولار اسیدسالیسلیک) در هر دو رقم مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the application of Salicylic acid on some traits of two Strawberry cultivars (Queen Eliza and Parus) in Salinity conditions

نویسندگان [English]

  • abolfazl lolaei 1
  • SEDIGHE zamani 2
  • Shokoufeh Moshfeghifar 3
  • akbar fathi 4
1 Expert of Horticulture, Department of Natural Resources and Watershed Management of Tehran Province, Tehran, Iran
2 Expert of Horticulture, Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan Province, Gorgan, Golestan, Iran.
3 PhD student, Department of Natural Resources and Watershed Management of Tehran Province, Tehran, Iran
4 Ph.D. in Agricultural Engineering, Head of Jihad-e-Agriculture Organization of East Azarbaijan Province, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Soil salinity is one of the main stresses of plants Acid salicylic acid plays a role in the regulation of various physiological processes and plant growth. A pilot study was conducted to investigate the use of salicylic acid on some of the traits of strawberry in salinity and factorial based on randomized complete block design with two treatments in 3 replications and 189 plants with different concentrations of salicylic acid (0 , 2 and 4 mM) under conditions of salinity stress (0, 5 and 10 dS) on some morphological characteristics (plant height, number and leaf area, fresh and dry weight of the plant) And physiological (soluble solids and acidity) and yield (number of flowers per plant, number of fruits, fruit weight and fruit yield) in Azad Shahr city of Golestan province in 2019-2018 in two cultivars of Fragaria × ananassa Duch, Queen Eliza and Paros. The results of this study showed that salinity stress significantly decreases vegetative and reproductive growth of the plant by increasing its concentration and its effect is more. And the use of salicylic acid significantly increased the growth of these traits. Among the fungicidal concentrations of salicylic acid, the highest amount of flower number, number of fruits, fruit weight and yield was observed in 2 mg / L acid salicylic acid treatment. In interaction of these two treatments, the highest level of fruit quality was observed in treatment (salinity of 5 dS / m × 4 mM acid salicylic acid) in both cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Saline
  • Physiological
  • Morphological
  • Strawberry