اثر محلول‌پاشی کود کامل آگروتین بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام برنج در منطقه خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

به منظور بررسی محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف کود کامل آگروتین بر صفات کمی و کیفی ارقام برنج آزمایشی به صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، در سال زراعی 96-95 در روستای چم دیوان شهرستان ویسیان اجرا گردید. عامل‌های مورد آزمایش شامل محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف کود اگروتین در چهار غلظت شامل (شاهد، 5/0، 1 و 5/1) و چهار رقم برنج شامل (فجر، کشوری، شیرودی و دمسیاه محلی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین ارتفاع بوته و عملکرد دانه در رقم دمسیاه محلی و بیشترین وزن هزار دانه در رقم شیرودی دیده شد بیشترین ارتفاع بوته، تعداد گره و عملکرد دانه در محلول‌پاشی کود اگروتین با غلظت 5/1 درصد و بیشترین وزن هزار دانه در محلول‌پاشی با غلظت 1 درصد دیده شد بیشترین عملکرد بیولوژیک در اثر متقابل محلول‌پاشی کود کامل آگروتین با غلظت 5/1 در رقم دمسیاه محلی مشاهده گردید در کل نتایج حاکی از تاثیر بیشتر غلظت‌های بالاتر کود آگروتین در افزایش عملکرد کمی و کیفی ارقام برنج بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Application of Agrotin Fertilizer on Some of Vegetative and Reproductive Traits of Rice Varieties in Khorram Abad

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Veyskarami 1
  • Qodratolla ShaKarami 2
1 MSc graduated, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khoramabad, Iran
2 Islamic Azad University, Khorram Abad Branch
چکیده [English]

in order to evaluate the spraying of different concentrations of full agrotin fertilizer on quantitative and qualitative traits of rice cultivars, a split-split experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications in Cham Divan, Visiban, 1995-2006. The tested agents consisted of different concentrations of Agrotinin fertilizer in four concentrations (control, 0.5, 1 and 1.5) and four rice cultivars (Fajr, country, Shirodi and local damsay). The results of the experiment showed that the highest plant height, number of tillers, and grain yield were recorded in local Demisahs cultivar and the highest 1000 seed weight in Shiroudi cultivar. The highest plant height, number of nodes, and grain yield were observed in agrotinin fertilizer application at a concentration of 1.5% and the highest 1000 seed weight in 1%. The highest biological yield were observed in the interaction of full agrotin fertilizer application at a concentration of 1.5 in local cultivar. In general, the results showed that the higher concentrations of agrotinane manure were effective in increasing the quantitative and qualitative yield of rice cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Foliar application
  • Full grain agrotinin fertilizer
  • Grain yield