بررسی تأثیرات کود زیستی نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس بر صفات مورفولوژی و عملکرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کودهای زیستی نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس بر خصوصیات مورفولوژی و عمکلرد دانه ذرت هیبرید ماکسیما و 704 در منطقه نظام آباد قزوین انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گردید. عامل رقم در 2 سطح (H1: هیبرید 704 و H2: هیبرید ماکسیما) و کود زیستی در 4 سطح (B1: نیتروکسین، B2: سوپر نیتروپلاس، B3: نیتروکسین و سوپر نیتروپلاس و B4: عدم تلقیح (شاهد)) در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح کود زیستی و رقم در سطح یک درصد بر تعداد دانه در بلال معنی دار بود. تیمار نیتروکسین + سوپر نیتروپلاس با میانگین 788 دانه بیشترین تعداد دانه در بلال را داشت و کمترین مقدار در تیمار عدم تلقیح مشاهده گردید. رقم ماکسیما با میانگین 796 دانه نسبت به رقم 704 برتری معنی داری داشت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح کود زیستی، رقم و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین­های اثر متقابل سطوح کود زیستی و رقم بر عملکرد دانه نشان داد که رقم ماکسیما با تیمار نیتروکسین + سوپر نیتروپلاس و سوپر نیتروپلاس به تنهایی بیشترین عملکرد دانه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of nitroxin and supernitroplast biofertilizers on morphological traits and grain yield of Maxima and 704 hybrid maize

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Hadidi Masouleh
  • Saeid Sayfzadeh
  • Taleb Asadi
Islamic Azad University of Takestan Branch, Department of Agriculture, Takestan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of nitroxin and super nitro plus biofertilizers on morphological and agronomical characteristics of Maxima and 704 hybrid maize in Nizam Abad area of ​​Qazvin. This study was conducted as factorial in a randomized complete block design with 3 replications. Cultivar factor at 2 levels (H1: hybrid 704 and H2: maxima hybrid) and biofertilizer at 4 levels (B1: nitroxin, B2: super nitroplus, B3: nitroxin and super nitroplus, and B4: non-inoculated (control)) were considered. The results showed that the effect of biofertilizer and cultivar levels at 1% level on grain number per ear was significant. Nitroxin + Super Nitroplass treatment with mean of 788 seeds had the highest number of grain per ear and the lowest amount was observed in non-inoculated treatment. Maxima cultivar with mean of 796 seeds had a significant superiority to 704 cultivars. The results showed that the effect of biological fertilizer levels, cultivar and their interaction on grain yield was significant at 1% level. Comparison of the means of interaction between biofertilizer and cultivar levels on grain yield showed that Maxima cultivar with Nitroxin + Super Nitroplus and Super Nitroplus alone had the highest grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super Nitro Plus
  • Nitroxin
  • corn
  • Grain yield