ارزیابی تاثیرتیمار اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گل گاوزبان(Borago officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علوم باغبانی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ایران

2 کارشناس اکولوژی مرتع، دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور تهران، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

رویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و تولید این گیاهان را روشن میسازد. به این منظور به بررسی تأثیر کودهای آلی و اسیدسالیسلیک بر میزان خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و سایر خصوصیات گیاه دارویی گل گاوزبان( (Borago officinalis. L ، لذا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طر ح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 98- 1397 اجرا گردید. آزمایش دارای چهار کود گوسفندی، کود گاوی، کود مرغی و ورمی کمپوست به عنوان عامل اصلی و چهار سطح اسیدسالیسلیک با غلظت های صفر،2- ، 4- 1010، 6-10 مولار به عنوان عامل فرعی بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، وزن تر و خشک بوته، کلروفیل a، کلروفیل b به عنوان شاخص های مرفولوژیکی و میانگین تعداد گل در بوته به عنوان شاخص های فیزیولوژیکی اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد کودهای بکاررفته به طور معنی داری سبب افزایش رشد رویشی و زایشی شد. همچنین بیشترین تاثیر را در بین کودهای بکار رفته کود گوسفندی و گاوی داشته است. تاثیر سایر کودهای بکاررفته نیز معنی دار بود. در تیمار اسیدسالیسلیک، سایر سطوح بکار رفته سبب افزایش خواص رویشی و زایشی شدند. بالاترین تاثیر را سطح (-4 10) مولار در لیتر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Salicylic Acid and Biological Fertilizers on Morphological and Physiological Characteristics of Medicinal Herbs Borago officinalis L.

نویسندگان [English]

  • abolfazl lolaei 1
  • Ali Khalili 2
  • Behzad kaviani 3
1 Expert of Horticulture, Department of Natural Resources and Watershed Management of Tehran Province, Tehran, Iran
2 Rangeland Ecology Experts, Rangeland Office for Forest, Rangeland and Water Management, Tehran, Iran
3 Department of Horticultural Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

An increasing approach to the use of medicinal herbs globally highlights the importance of cultivating these plants. In this regard, the effect of organic and acidic fertilizers on Morphological and Physiological characteristics and other properties of Borago officinalis L., Therefore, a factorial experiment were conducted in the form of randomized complete block design in 2018-2019. The experiment consisted of four sheep manure, cow manure, poultry manure and vermicomposting as the main factor and four levels of salicylic acid at concentrations of 0,10 -2 , 10 -4 10 -6 m as a sub-agent. Plant height, number of lateral branches, fresh and dry weight of plant, chlorophyll a, chlorophyll b were measured as morphological mean number of flowers per plant as physiological indices. The results of this study showed that application of applied fertilizers significantly increased vegetative and reproductive growth. It also has the greatest impact on fertilizers used in sheep and cattle. The impact of other used fertilizers was also significant. In acid-salt treatment, other levels used increased vegetative and reproductive properties. The highest effect was the level (10 -4) mol / liter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • Physiological
  • Morphological
  • vermicompost
  • Borago officinalis L