پاسخ عملکردی و اجزای عملکردی ارقام گندم سرداری، آزاد و قابوس به محلول پاشی کامل در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

2 کارشناس ارشد زراعت

چکیده

به منظور بررسی اثر رقم و محلول‌پاشی کود کامل کامل در مراحل مختلف رشد، بر صفات کمی گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 97-96 در ایستگاه تحقیقاتی سراب چنگایی واقع در شهرستان خرم‌آباد اجرا گردید. عامل‌های مورد آزمایش شامل رقم (سه رقم سرداری، آزاد و قابوس) و عامل محلول‌پاشی کود کامل (در چهار سطح محلول‌پاشی با آب مقطر، محلول‌پاشی در مرحله ساقه رفتن، محلول‌پاشی در مرحله سنبله رفتن و محلول‌پاشی در مرحله پر شدن دانه) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه در رقم قابوس و بیشترین وزن هزار دانه در رقم آزاد مشاهده شد. بیشترین تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه در محلول‌پاشی کود کامل در مرحله به سنبله رفتن و بیشترین وزن هزار دانه در مرحله پر شدن دانه مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که در میان ارقام مورد بررسی رقم قابوس و در سطوح محلول‌پاشی کود کامل، محلول‌پاشی در مرحله به سنبله رفتن موجب بیشترین عملکرد کمی در گندم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yield and Yield Components Response of Sardari, Azad and Qaboos Wheat Cultivars to Foliar Application of Full Fertilizer in Khorram Abad Climate Conditions

نویسندگان [English]

  • Nasrin Shaban 1
  • Vahid Mohammad Khani 2
  • Amir Hossein Papaei 2
1 MSc graduated in Irrigation and Drainage
2 MSc graduated in Agronomy
چکیده [English]

In order to investigate the impacts of foliar application of full fertilizer in various stages of development, the quantitative and qualitative characteristics of wheat factorial experiment in a randomized complete block design with three replications, in the 2017-2018 season at research station, Khorramabad, was conducted. Operating tested cultivars (three levels Sardari, Azad, Qaboos) and foliar application of full fertilizer (four levels sprayed with water, sprayed at stem elongation stage, sprayed in the heading and sprayed in grain filling stage), respectively. Results showed that plant head length, number of spikelets per spike, number of grains per spike and grain yield in the Qaboos and the highest seed weight obtained in the Azad cultivar. foliar application of full fertilizer at stem elongation resulted to the highest awn length, number of spikelets per spike, number of grains per spike and grain yield foliar application of full fertilizer in the heading and the highest grain weight in the grain filling stage. Results showed that the cultivars Qaboos and foliar application of full fertilizer in the heading the biggest yield in wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • cultivar
  • foliar application of full fertilizer
  • Yield