بررسی تأثیر محلول پاشی روی و منگنز بر صفات رشدی ارقام لوبیا چیتی در شرایط تنش آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات نهال و بذر

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تنش آبیاری و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چیتی، آزمایشی فاکتوریل به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح آبیاری در دو سطح (I1: آبیاری نرمال و I2: قطع آبیاری از مرحله غلاف دهی به بعد) و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در چهار سطح (M1: محلول‌پاشی با منگنز M2: محلول‌پاشی با روی، M3: محلول‌پاشی توام منگنز+روی، M4: محلول پاشی با آب خالص( شاهد)) و رقم لوبیا چیتی در دو سطح (V1: خمین و V2: تلاش) بود. میزان مصرف عناصر ریز مغذی با غلظت یک لیتر در 100 لیتر آب (نسبت 1 به 10) انجام گرفت. سه مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد و یک مرحله نمونه برداری در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی و زمان برداشت از گیاه لوبیا به منظور ارزیابی تأثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی از صفات رشدی لوبیا چیتی انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اثرات ساده آبیاری و کود ریز مغذی بر هیچ یک از صفات تعداد برگ، شاخص سطح برگ، وزن خشک سا قه و وزن خشک برگ در طول فصل رشد تأثیر معنی دار نداشت و تنها اثر ساده رقم بر شاخص سطح برگ و وزن برگ در پاره ای از مراحل نمونه برداری معنی دار بود. در بین عناصر ریز مغذی نیز در اکثر صفات مورد بررسی محلول پاشی توأم عناصر منگنز و روی بهتر از مصرف تکی آن ها بود. در بین ارقام مورد بررسی نیز در بیشتر مراحل تفاوت معنی‌داری بین رقم خمین و تلاش وجود نداشت اما در برخی از مراحل عملکرد رقم خمین بیشتر از تلاش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Zinc and Mn Foliar Application on Growth Traits of Bean Chitus Cultivars under Irrigation Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dodangeh 1
  • Saeed sayfzadeh 2
  • Amir Hossein Shirani Rad 3
1 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Professor of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation stress and micronutrient foliar application on yield and yield components of two cultivars of bean, a factorial experiment with factorial experiment in a randomized complete block design with three replications at Islamic Azad University of Takestan, Iran was done. Experimental treatments consisted of two levels of irrigation (I1: normal irrigation and I2: discontinuation of irrigation after podding stage) and micronutrient spraying at four levels (M1: Mn: M2: Zn, M3: Manganese + Zn foliar spray, M4: Foliar spray (control) and Bean Chitti cultivar at two levels (V1: Khomein and V2: Talash). The amount of micronutrients was consumed at a concentration of 1 liter in 100 liters of water (1: 10 ratio). Three sampling stages during the growing season and one sampling at physiological maturity and harvest time of the bean plant were carried out to evaluate the effect of experimental treatments on some growth traits of chickpea bean. The results showed that the simple effects of irrigation and micronutrient fertilizer had no significant effect on leaf traits, leaf area index, leaf dry weight and leaf dry weight during the growing season. Leaf and leaf weight were significant at some sampling stages. Among the micronutrients, foliar application of Mn and Zn in most of the studied traits was better than single application. Also, there was no significant difference between Khomein and Talash cultivars in most of the stages but in some stages Khomein cultivar was more than Talash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation
  • Manganese
  • Zinc
  • Chickpea