ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس علوم باغبانی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ایران

2 استان گلستان-گرگان-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

3 دانشجوی دکترا ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، تهران، ایران

چکیده

شوری خاک یکی از عواملی است که ممکن است کشاورزان را با مشکل مواجه کند، از این رو باید تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود. شناخت برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی در گیاه توت فرنگی طی مواجهه با شوری امری ضروری است. متیل جاسمونات از تنظیم کنندگان رشد گیاهی می باشد که بر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه تأثیر می‌گذارد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طر ح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار در 3 تکرار و در مجموع بر روی378 بوته با غلظت‌های متفاوت متیل جاسمونات (0، 1، 2 میکرومولار) در شرایط تنش شوری با سطوح (0، 5 و 10 دسیمنس) بر روی برخی از پاسخ های مرفولوژیکی(ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک و تر بوته) و فیزیولوژیکی(مواد جامد محلول،ویتامین ث و اسیدیته) و عملکرد(تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد میوه) در سال زراعی 98-1397 در شهرستان آزادشهر استان گلستان در دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس (Fragaria × ananassa Duch. cv. Queen Eliza and Parus) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تنش شوری به طور معنی داری سبب کاهش خواص مرفولوژیکی و فیزلوزیکی در دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس شده است. خواص کمی ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن ترو خشک بوته و خواص کیفی موادجامدمحلول، ویتامین ث و اسیدیته با افزایش شوری کاهش و با تاثیر متیل جاسمونات به طور معنی داری سبب افزایش رشد رویشی و زایشی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of methyl jasmonate application in some traits of two strawberry cultivars (Queen Eliza and Paros) under salinity conditions

نویسندگان [English]

  • abolfazl lolaei 1
  • SEDIGHE zamani 2
  • Shokoufeh Moshfeghifar 3
1 Expert of Horticulture, Department of Natural Resources and Watershed Management of Tehran Province, Tehran, Iran
2 Expert of Horticulture, Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan Province, Gorgan, Golestan, Iran.
3 PhD student, Department of Natural Resources and Watershed Management of Tehran Province, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil salinity is one of the factors that can put farmers at risk, so special arrangements should be made in this regard. Identifying some physiological mechanisms in strawberry plants is essential in the face of salinity. Methyl jasmonate is a plant growth regulator that affects many biochemical and physiological processes of the plant. . The experiment was a factorial based on randomized complete block design with three replications in 3 treatments and 378 plants with different concentrations of methyl jasmonate (0, 1, 2 μm) under salinity stress conditions with levels of 0, 5 and 10 Decimens) on some morphological responses (plant height, leaf area, dry weight and plant weight) and physiological (soluble solids, vitamin C and acidity) and yield (number of fruits, fruit weight and fruit yield) in the year 2018-2019 in the city of Azad Shahr, Golestan province, in two cultivars of Fragaria × Ananassa Duch., Queen Eliza and Parus strawberries. The results of this study showed that salinity stress significantly reduced the morphological and physiological properties of two strawberry cultivars Queen Eliza and Parus. Quantitative properties of plant height, leaf area, dry weight of plant, and qualitative properties of soluble material, vitamin C and acidity decreased with increasing salinity and with the effect of methyl jasmonate significantly increased vegetative and reproductive growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methyl Jasmonate
  • Strawberry
  • Queen Eliza
  • Parus