بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان .

2 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر منابع کود نیتروژن و سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی به ­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در تاکستان در سال 1390 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل منابع کود نیتروژن (کود دامی و کود اوره) با 4 سطح، 0 تن کود دامی + 120 کیلوگرم اوره در هکتار، 10 تن کود دامی + 90 کیلوگرم اوره، 20 تن کود دامی + 60 کیلوگرم اوره ، 30 تن کود دامی + 30 کیلوگرم اوره  و 40 تن کود دامی + 0 کیلوگرم اوره و سولفات روی با 3 سطح، عدم محلول پاشی، 1 بار محلول پاشی و 2 بار محلول پاشی مقدار توصیه شده بودند.نتایج نشان دادند که عامل منابع مختلف کود اوره بر قطر کاپیتول،تعداد دانه در گیاه و شاخص برداشت گل تاثیر معنی داری داشت اما بر شاخص برداشت دانه تاثیر معنی داری نشان نداد .همچنین عامل مصرف کود سولفات روی بر قطر کاپیتول و تعداد دانه در گیاه اثر معنی داری را نشان دادا ولی برروی شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت گل تاثیر معنی داری نداشت .همچنین نتایج نشان دادند که اثر متقابل منابع مختلف کود اوره و مصرف سولفات روی بر تعداد دانه در گیاه معنی دار شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen fertilizer and zinc sulfate fertilizer application on yield of Calendula officinalis

نویسندگان [English]

  • Ali Fezollahi 1
  • Jahanfar Daneshian 2
  • Abbas Maleki 3
1 M.Sc. Student of Agriculture, Islamic Azad University, Takestan Branch
2 Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Agriculture, Islamic Azad University, Ilam Branch
چکیده [English]

In order to investigate the effect of nitrogen fertilizer and zinc sulfate sources on Calendulaofficinalis  plant yield, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at 2011. Experimental factors included nitrogen fertilizer sources (manure and urea fertilizer) with 4 levels, 0 tons of manure + 120 kg urea, 10 tons of manure + 90 kg urea, 20 tons of manure + 60 kg urea, 30 tons of manure + 30 kg urea and 40 tons of manure + 0 kg urea and zinc sulfate with 3 levels, no foliar application, 1 foliar application and 2 foliar application times were recommended. Results showed that different sources of urea fertilizer were applied on capitol diameter. Number of seeds per plant and flower harvest index had a significant effect, but no significant effect on grain harvest index. The plant represents a significant effect on harvest index and harvest index put Dada, but had no significant effect also results indicated that the interaction between different sources of nitrogen and sulfate on the number of seeds per plant were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendula officinalis
  • capitol
  • manure
  • zinc sulfate
  • harvest index